Poikkeamisluvat ja suunnittelutarveratkaisut

Mikäli rakentamisessa halutaan poiketa kaavasta tai muista maankäyttö- ja rakennuslain mukaisista tai sen nojalla annetuista rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista tai muista rajoituksista, kuten rakennusjärjestyksestä, tarvitaan ennen rakennuslupaa poikkeamislupapäätös.

Suunnittelutarvealueella tarkoitetaan sellaista aluetta, jolla jo tapahtuneen rakentamisen tai alueen muiden olosuhteiden vuoksi on tarpeen ryhtyä erityisiin toimenpiteisiin, kuten teiden, vesijohtojen tai viemärin rakentamiseen taikka vapaa-alueiden järjestämiseen. Rakentaminen voi lisäksi ympäristövaikutustensa merkittävyyden vuoksi edellyttää tavanomaista rakennuslupamenettelyä laajempaa harkintaa.

Rakennettaessa asemakaava-alueen ulkopuolelle, ranta-alueelle tai haja-asutusalueelle, kannattaa aina selvittää suunnittelutarveratkaisun tai poikkeamisluvan tarve kaupungilta mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Poikkeamislupa tarvitaan asemakaava-alueellakin silloin, kun aiotaan rakentaa annetuista määräyksistä poiketen.

Ohjeet poikkeamisluvan tai suunnittelutarveratkaisun hakemiseen löytyvät täältä

Poikkeamislupaa ja suunnittelutarveratkaisua varten tarvittava hakemuslomake:

Word-muodossa       PDF-muodossa

 

Lisätiedot:

Maanmittausteknikko/työsuojelupäällikkö Raimo Syväoja, raimo.syvaoja(at)alajarvi.fi, 044 2970 260

Toimisto- ja kaavoitussihteeri Sirma Raivio, sirma.raivio(at)alajarvi.fi, 0400 790 642, (06) 2412 2282