Poikkeamislupa ja suunnittelutarveratkaisu

Mikäli rakentamisessa halutaan poiketa kaavasta tai muista maankäyttö- ja rakennuslain mukaisista tai sen nojalla annetuista rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista tai muista rajoituksista, kuten rakennusjärjestyksestä, tarvitaan ennen rakennuslupaa poikkeamislupapäätös.

Suunnittelutarvealueella tarkoitetaan sellaista aluetta, jolla jo tapahtuneen rakentamisen tai alueen muiden olosuhteiden vuoksi on tarpeen ryhtyä erityisiin toimenpiteisiin, kuten teiden, vesijohtojen tai viemärin rakentamiseen taikka vapaa-alueiden järjestämiseen. Rakentaminen voi lisäksi ympäristövaikutustensa merkittävyyden vuoksi edellyttää tavanomaista rakennuslupamenettelyä laajempaa harkintaa.

Rakennettaessa asemakaava-alueen ulkopuolelle, ranta-alueelle tai haja-asutusalueelle, kannattaa aina selvittää suunnittelutarveratkaisun tai poikkeamisluvan tarve kaupungilta mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Poikkeamislupa tarvitaan asemakaava-alueellakin silloin, kun aiotaan rakentaa annetuista määräyksistä poiketen. Suunnittelutarveratkaisun erityisistä edellytyksistä säädetään maankäyttö- ja rakennuslain 137 §:ssä.

Maankäyttö- ja rakennuslain 72 § mukaan rantavyöhykkeelle ei saa rakentaa rakennusta ilman asemakaavaa tai sellaista oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jossa on erityisesti määrätty yleiskaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perusteena. Ilman asemakaavaa tai  edellä mainittua yleiskaavaa rantaan rakentaminen on mahdollista ainoastaan kaupunginhallituksen myöntämällä poikkeamisluvalla. 

Poikkeamisen edellytykset löytyvät maankäyttö- ja rakennuslain luvusta 23. 

Ohjeet poikkeamisluvan tai suunnittelutarveratkaisun hakemiseen löytyvät täältä

Poikkeamislupaa ja suunnittelutarveratkaisua varten tarvittava hakemuslomake:

Word-muodossa       PDF-muodossa

 

Lisätiedot:

Kaavoituspäällikkö Kirsi Haapa-aho, 044-2970 264, 06-2412 2274, kirsi.haapa-aho(at)alajarvi.fi