Opiskelu musiikkiopistossa

Opiskelu musiikkiopistossa

Kaikkien oppilaiden opiskelu on tavoitteellista ja tasolta toiselle etenevää. Oman soittimen soittotunnit ovat pääosin yksilöopetusta. Solististen opintojen lisäksi oppilaat osallistuvat yhteismusisointiin (orkesterit, kuorolaulu, kamarimusiikki, säestystehtävät). Tunneilla ohjataan myös harjoitteluun. Soittotuntien ohella tapahtuva itsenäinen harjoittelu on keskeistä edistymisen kannalta. Itsenäisen harjoittelun osuus kasvaa vähitellen opintojen edetessä. 

Oman instrumentin opintojen lisäksi oppilaat opiskelevat musiikin hahmotusopintoja (musiikin perusteita) sekä valinnaisia opintoja. 

Kaikki syksyllä 2018 ja sen jälkeen aloittaneet oppilaat opiskelevat uuden opetussuunnitelman mukaan. Ennen vuotta 2018 aloittaneet oppilaat voivat suorittaa opintojaan vanhan opetussuunnitelman mukaan siirtymäkauden ajan, enintään 31.7.2021 saakka. Vanhan opetussuunnitelman mukaan oppilaat tekevät 2–3 vuoden välein tasosuorituksen (1/3, 2/3, 3/3 ja I) solistisessa pääaineessa. Uuden opetussuunnitelman mukaan instrumenttiopintojen näytöt annetaan tasosuorituksia joustavammin tavoin.  Uuden opetussuunnitelman myötä käyttöön on otettu myös opintojen tavoitteenasettelua ja arviointia jäsentävät tavoitetaulut.  

Opetussuunnitelma 1.8.2018 lukien

Opinto-opas 2019–2020

Tiedote,  sisältää mm. hahmotusopintojen ja musiikin perusteiden yms.  opetusajat

Hahmotusopintojen ja valinnaisten opintojen sisältökuvauksia

 

OPINTOJEN RYHMITTELY PELKISTETTYNÄ

Uudessa opetussuunnitelmassa opinnot on ryhmitelty opintokokonaisuuksiksi seuraavasti: 

PERUSOPINNOT
1. Opintokokonaisuus: Ensi sävelet
    Instrumenttiopinnot 1
    Hahmotusopinnot 1
    Valinnaiset opinnot 
2. Opintokokonaisuus: Sävelistä musisointiin
    Instrumenttiopinnot 2
    Hahmotusopinnot 2
    Valinnaiset opinnot 
3. Opintokokonaisuus: Musisoinnista tulkintaan
    Instrumenttiopinnot 3
    Hahmotusopinnot 3
    Valinnaiset opinnot 
4. Opintokokonaisuus: Tulkinnasta taiteeseen
    Instrumenttiopinnot 4
    Hahmotusopinnot 4
    Valinnaiset opinnot 

SYVENTÄVÄT OPINNOT
5. Opintokokonaisuus: Kohti muusikkoutta
    Instrumenttiopinnot 5
    Hahmotusopinnot 5
    Valinnaiset opinnot 
6. Lopputyö