Meluilmoitus, Suninsalmi Soi 27.7.2019

Ympäristönsuojelulain 60 §:n mukainen ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta toiminnasta, Suninsalmi Soi.

Lehtimäen Rannankylän kyläyhdistys ry on tehnyt ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta toiminnasta. Kyläyhdistys järjestää 27.7.2019 klo 17-01 Suninsalmi Soi -tapahtuman Suninsalmen kahvilassa osoitteessa Eino Uusitalontie 385, 63500 Lehtimäki. Tapahtumassa ravintolan eteen rakennetaan esiintymislava, jossa soitetaan elävää musiikkia. Tapahtumassa soittaa yhtye, joka käyttää äänentoistolaitteita. Nämä suunnataan asutuksesta poispäin. Toiminnanharjoittaja ilmoittaa kirjeellä seuraaviin lähimpiin kiinteistöihin: Eino Uusitalontie 434 - 484 sekä Lounatuulentie 2 - 6.

Päätös:
Ympäristösihteeri myöntää luvan ympäristönsuojelulain 60 §:n edellä kuvatulle ulkoilmakonsertille 27.7.2019 klo 17-01 seuraavin ehdoin:

1. Äänentoisto on suunnattava poispäin lähimmistä kiinteistöistä.
2. Äänentoistoa ei saa käyttää 18.7.2010 klo 01 jälkeen.
3. Ulkoilma tapahtumasta on tiedotettava kirjallisesti vähintään 100 m:n etäisyydelle tapahtuma-alueesta.

Perustelut: Toiminta on kertaluonteista eikä siitä katsota aiheutuvan kohtuutonta haittaa naapureille eikä ympäristölle, kun edellä mainittuja ehtoja noudatetaan. Toiminnalle asetettujen ehtojen ei katsota olevan kohtuuttomia toimintaan nähden.

Ilmoitusta koskevat asiakirjat ovat nähtävillä virka-aikana ilmoitustaulun hoitajan luona (Alvar Aallon tie 1, 62900 Alajärvi) ajalla 5.-20.6.2019.

Oikaisuvaatimusohje:
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen hallituksen, lautakunnan, niiden jaoston tai niiden alaisen viranomaisen päätöksestä asianomaiselle toimielimelle.

Oikaisuvaatimuksen voi tehdä asianosainen eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa tai kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua siitä, kun päätöstä koskeva pöytäkirjanote on lähetetty hänelle kirjeellä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Hakemukseen on merkittävä oikaisua vaativan ja kirjelmän laatijan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä
–   päätös, johon oikaisua haetaan joko kopiona tai alkuperäisenä
–   asiakirjat, joihin vedotaan.

Kaupungin yhteystiedot:
Alajärven kaupunki
Tekninen lautakunta
Sahapolku 49, 62900 Alajärvi

Oikaisuvaatimus voidaan toimittaa myös sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo(at)alajarvi.fi. Sähköpostia lähetettäessä (at)-merkintä korvataan @-merkillä.