Aikuissosiaalityö

Aikuissosiaalityö on yli 18-vuotiaiden kanssa tehtävää suunnitelmallista sosiaalityötä, jonka tavoitteena on vahvistaa henkilön omaa toimintakykyä ja ehkäistä sosiaalisten ongelmien syntyä kartoittamalla asiakkaan elämäntilannetta, vahvuuksia ja voimavaroja. Yhdessä asiakkaan kanssa etsitään vaihtoehtoja elämäntilanteen parantamiseksi ja motivoidaan asiakasta muutokseen.

Aikuissosiaalityöstä saat apua

  • jos sinulla on vaikeuksia arkielämästä selviytymisessä
  • asumiseen liittyvissä asioissa
  • taloudellisissa asioissa
  • työttömyyden pitkittyessä
  • äkillisissä kriisitilanteissa
  • päihteiden käyttöön liittyvissä ongelmissa
  • mielenterveyteen liittyvissä ongelmissa
  • taloudellisissa asioissa

Sosiaaliohjaus

Sosiaaliohjauksella tarkoitetaan asiakkaiden ohjaamista ja tukemista elämän eri tilanteissa. Sosiaaliohjauksen lähtökohtana on huomioida asiakkaan kokonaistilanne. Sosiaaliohjaajat tekevät yhteistyötä tarpeen mukaan eri tahojen kanssa.

Palvelutarpeen arviointi ja palveluohjaus

Palvelutarpeen arviointia voi pyytää asiakas itse, hänen omaisensa, muu henkilö tai viranomainen. Palvelutarpeen arvioinnissa selvitetään asiakkaan kokonaistilanne (fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky, sosiaalinen verkosto ja asumiseen liittyvät kysymykset). Palvelutarpeen arviointi ei automaattisesti johda palvelujen myöntämiseen vaan jokaisesta palvelusta tehdään erillinen viranhaltijapäätös. Palvelutarpeen arviointi aloitetaan kiireettömissä tapauksissa 7 päivän kuluessa. Palvelutarpeen arviointi on maksutonta. Palveluohjauksellisella työotteella tarkoitetaan palveluiden varmistamista ja koordinoimista asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Asiakkaalla ja työntekijällä on yhteistyösuhde, jonka tavoitteena on asiakkaan elämänlaadun parantaminen asiakkaan omia voimavaroja hyödyntäen.

Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki

Perustoimeentulotuki on siirtynyt Kelalle 1.1.2017.

Toimeentulotukea kunnasta haetaan kirjallisella hakemuksella tai suullisella hakemuksella esim. ajanvarauksella sosiaalitoimeen, neuvottelussa tai kotikäynnillä. Kunnasta voi hakea suoraan toimeentulotukea vain silloin, kun henkilöllä tai perheellä on Kelassa voimassaoleva toimeentulotukipäätös ja toimeentulotukilaskelma. Muussa tapauksessa asiakkaan tulee hakea ensin Kelan perustoimeentulotukea (linkki toimeentulotuen soveltamisohjeisiin ja hakemukseen)

Toimeentulotukilomakkeeseen liitettävää
Toimeentulotuen hakijan on annettava toimielimelle kaikki tiedossaan olevat toimeentulotukeen vaikuttavat välttämättömät tiedot (myös muista samassa taloudessa asuvista) (Laki Toimeentulotuesta 17.1 §).  Huolellisesti täytetty hakemus ja kaikkien tarvittavien tositteiden liittäminen hakemukseen nopeuttaa hakemuksen käsittelyä. Mikäli hakemus on puutteellinen, tehdään lisäselvityspyyntö. Puuttuvat liitteet on toimitettava määräajassa. Toimeentulotuen hakijoita koskevia tietoja voidaan hankkia ja annettuja tietoja tarkistaa suostumuksesta riippumatta silloin, kun se on välttämätöntä asiakkaan sosiaalihuollon tarpeen selvittämiseksi (Laki Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 12.2 § ja 20 §).

Perusturvalla on tekninen käyttöyhteys Kelan etuustietojärjestelmään, josta asiakkaan antamia tietoja voidaan tarkistaa (Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 21 §).Tietojanne rekisteröidään asiakastietojärjestelmään, seloste rekisterissä pidettävistä tiedoista on nähtävissä sosiaalityön neuvonnassa (Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 13 §). Asiakkaalla on oikeus tarkistaa itseään koskevat asiakasrekisteritiedot (Henkilötietolaki 52 §). Tarkistusoikeuden käyttäminen on maksutonta kerran vuodessa.

Välitystili sosiaalipalveluna

Asiakkaan varoista huolehtiminen kuuluu ensisijaisesti asiakkaalle itselleen, hänen omaisilleen tai edunvalvojalle. Asiakkaita voidaan auttaa ja tukea välitystili menettelyn avulla rahankäytössä tilanteissa, joissa asiakas itse on toimivaltainen, mutta ei pysty esimerkiksi asioimaan pankissa tai tarvitsee apua käyttövarojensa hallinnassa. Asiakas itse on edelleen tulojensa saaja ja nostaja, mutta sosiaali- ja terveystoimen henkilöstö osallistuu käytännössä rahavarojen hoitoon. Välitystili menettely perustuu asiakkaan suostumukseen ja valtakirjaan taloudellisten asioidensa hoitamiseksi. Etuuksien perintä toistaiseksi sosiaaliviranomaisille käytettäväksi asiakkaan menoihin ja elantoon edellyttää yleensä sitä, että asiakas tai hänen perheensä on toistuvasti hakenut toimeentulotukea, vaikka tulojen pitäisi riittää elämiseen ja tässä yhteydessä on todettu asiakkaan tarvitsevan tukea raha-asioistaan huolehtimiseen. Välitystili menettelyä voidaan käyttää myös asiakkaan toimintakyvyn alentumisesta johtuvassa tilanteessa, jolloin omatoiminen raha-asioiden hoitaminen on osoittautunut puutteelliseksi, mutta kuitenkaan ei ole kyse edunvalvonnan tarpeesta.

Sosiaalitoimiston tehtävänä on huolehtia asiakkaansa tulojen riittävyydestä ja sen kautta maksetut tulot tulee käyttää yhteisymmärryksessä asiakkaan kanssa hänen elantokustannuksiinsa. Tarkoituksena ei ole koota asiakkaalle säästöjä, jotka olisivat sosiaalitoimen hallinnassa. Mikäli säästöjä kertyy, ne ohjataan asiakkaan pankkitilille, ellei niitä ole suunniteltu käytettäväksi johonkin hankintaan tai vastaavaan. Sosiaalitoimistolla ei ole mitään syytä eikä perustetta säilyttää asiakkaidensa käteisvaroja, pankkikirjoja, pankki- tai luottokortteja, arvopapereita eikä arvo-omaisuutta. Jos välitystiliasiakkaalla on varallisuutta tai hänelle kertyy tuloista säästöjä, on hänelle haettava edunvalvoja huolehtimaan hänen taloudestaan. Välitystili -asiakkaan tulot ohjataan pankkitilille, mihin on välitystilin hoitajalla käyttöoikeus. Jokaisen asiakkaan varoista pidetään henkilökohtaista tiliä, jolta näkyvät sekä tulot että menot ajantasaisesti. Tämä tehdään VIRHO -ohjelmaa hyväksikäyttäen. Välitystilin hoitamisesta vastaavat toimistosihteerit yhteistyössä sosiaaliohjaajien/sosiaalityöntekijöiden kanssa.

Lomakkeet

Yhteydenotto ja ajanvaraus

Järvi-Pohjanmaalla aikuissosiaalityöstä vastaa aikuissosiaalityön tiimi

Yhteydenottopyynnön voi jättää sosiaalitoimiston neuvonta- ja ajanvarausnumeroon p. 06 2412 2525 (soittoaika ma-pe klo 9-11 ja 12–14).

Ajankohtaista