Vammaispalvelut

Vammaispalvelujen tarkoituksena on huolehtia vammaispalvelulain mukaisten palveluiden järjestämisestä vammaisille henkilöille. Vammaispalveluilla tuetaan vammaisten selviytymistä välttämättömistä päivittäisistä toiminnoista. Palvelujen tavoitteena on henkilön mahdollisimman omatoiminen suoriutuminen vammasta ja sairaudesta riippumatta.

Vammaispalvelulaki määrittelee ne palvelut ja taloudelliset tukitoimet, joita kunnan sosiaalitoimi järjestää vammaiselle ihmiselle. Lähtökohtana palveluja tai etuuksia myönnettäessä on aina vamman tai sairauden tuoma pitkäaikainen haitta. Vammaisten palveluja varten tulee täyttää hakemuslomake, johon tulee liittää lääkärinlausunto ja mahdollisen muun asiantuntijan lausunto. Hakemuksesta / yhteydenotosta käynnistetään palvelutarpeen arviointi. Arviointi käynnistetään viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä sen jälkeen, kun vammainen henkilö tai hänen laillinen edustajansa tai omaisensa on ottanut yhteyttä vammaispalveluihin palvelujen saamiseksi.

Palvelutarpeen arviointi

Palvelutarpeen arviointi käynnistetään asiakkaan, hänen edustajansa, läheisensä tai viranomaisen yhteydenoton perusteella. Sosiaaliohjaaja / sosiaalityöntekijä kartoittaa asiakkaan tilanteen ja palvelujen tarpeen sekä laatii palvelusuunnitelman yhdessä asiakkaan ja tämän verkoston kanssa. Arviointi sisältää usein kotikäynnin asiakkaan luona.

Subjektiiviset oikeudet

Kunnan erityisen järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvat palvelut on tarkoitettu vaikeavammaisille. Ne on järjestettävä edellytysten täyttyessä kustannuksista riippumatta. Vaikeavammaisuus arvioidaan jokaisen tukimuodon osalta erikseen. Erityisen järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvia etuuksia ovat:

  • kuljetuspalvelut (asiointi, virkistys ja osallistuminen)
  • palveluasuminen (esim. palvelutalossa tai kotiin annettavien tarpeellisten palveluiden muodossa)
  • henkilökohtainen apu
  • välttämättömät asunnon muutostyöt ja asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet

Harkinnanvaraiset palvelut

Kaikille vammaisille tarkoitettuja palveluja ja taloudellisia tukitoimia myönnetään talousarvion määrärahojen mukaan:

  • harkinnanvaraiset välineet, koneet ja laitteet
  • sopeutumisvalmennus
  • ylimääräiset vaatekustannukset tai ravintokustannukset

Vammaispalvelulain mukaiset päätökset tekee pääsääntöisesti sosiaaliohjaaja tai sosiaalityöntekijä. Palveluja ja tukitoimia koskevat päätökset tehdään ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun vammainen henkilö tai hänen edustajansa on esittänyt palvelua tai tukitointa koskevan hakemuksen, ellei asian selvittäminen erityisestä syystä vaadi pitempää käsittelyaikaa.

Järvi-Pohjanmaan perusturva
Vammaispalvelut
Alvar Aallon tie 2
62900 ALAJÄRVI

Yhteystiedot

Aikuispalveluiden johtava sosiaalityöntekijä
puh. 044 297 0231

Vammaistyön sosiaalityöntekijä
puh. 040 358 6507

Vammaistyön sosiaaliohjaaja
puh. 040 595 3067

Toimistosihteeri
puh. 0400 282 842

Ajankohtaista