Omaishoito

Alle 65-vuotiaan omaishoidontuki

Jos vammaista tai pitkäaikaissairasta hoidetaan kotona, voidaan häntä hoitavalle omaiselle tai läheiselle myöntää tietyin edellytyksin omaishoidontukea. Omaishoidontuelle tarkoitetaan kokonaisuutta, johon kuuluvat omaishoitajalle maksettava hoitopalkkio, omaishoidonvapaat sekä omaishoitoa tukevat palvelut.

Omaishoidontuki myönnetään Alajärvellä kaikille kriteerit täyttäville hakijoille. Vimpelissä ja Lappajärvellä omaishoidontuki myönnetään määrärahan puitteissa. Keskeisimmät myöntämiskriteerit ovat hoidon sitovuus ja vaativuus. Jos avun tarve on pelkästään kodinhoidollisissa tehtävissä tai asioinneissa, ei hakija ole oikeutettu tuen saamiseen. Hoitajan ja hoidettavan ei tarvitse asua yhdessä. Omaishoidontuki on veronalaista, eläkettä kerryttävää tuloa.

Kotona hoidettava henkilö voi saada myös muita kotona asumista tukevia palveluja. Omaishoitajien vapaan järjestämisestä ja muista palveluista sovitaan palvelusuunnitelman laatimisen yhteydessä.
Vammaispalvelujen sosiaalityöntekijä tai sosiaaliohjaaja tekevät kotikäynnin hoitoisuuden arvioimiseksi.

Yhteystiedot

Aikuispalveluiden johtava sosiaalityöntekijä
puh. 044 297 0231

Vammaistyön sosiaalityöntekijä
puh. 040 358 6507

Vammaistyön sosiaaliohjaaja
puh. 040 595 3067

Toimistosihteeri
puh. 0400 282 842

Ajankohtaista