Apua kotiin

Kotihoito

Kotihoitoon liittyvissä asioissa Sinua auttaa asiakasohjausyksikkö Alviina.

Kotihoito sisältää kotisairaanhoidon ja kotipalvelun. Kotihoidon palvelut myönnetään palvelutarpeen arviointiin perustuen. Kotihoidon palvelut voidaan toteuttaa myös videovälitteisinä etäyhteyskäynteinä. Kotihoidon palvelut toteutetaan tukemalla henkilön hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä, itsenäistä suoriutumista ja osallisuutta. Näillä toimenpiteillä ehkäistään erityisesti pitkäaikaishoidon tarvetta.

Tavoitteena on, että asiakas voisi asua turvallisesti omassa kodissaan mahdollisimman pitkään. Kotiin järjestettävien palvelujen perustaksi tehdään asiakkaan kanssa hoito- ja palvelusuunnitelma. Kotihoidon toiminta on luottamuksellista ja henkilöstöä sitoo vaitiolovelvollisuus. Kotihoidon henkilöstöön kuuluu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia, jotka työskentelevät moniammatillisessa yhteistyössä muiden sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijoiden kanssa. Kotihoidon asiakkaita voivat olla henkilöt, jotka tarvitsevat tukea kotona selviytyäkseen muun muassa alentuneen toimintakyvyn, pitkäaikaissairauden, vamman, kehitysvamman tai muistisairauden vuoksi. Asiakkaan ikä ei ole kotihoidon palvelujen piiriin oikeuttava tai rajaava tekijä.

Palvelujen järjestämisen lähtökohtana on asiakkaiden tasavertainen ja oikeudenmukainen kohtelu. Palvelutarpeen arvioinnissa huomioidaan asiakkaan tarpeen mukaan omaisten/ läheisten antama apu sekä julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin palvelut. Palvelujen järjestämisessä huomioidaan myös kotihoidon käytettävissä olevat resurssit.

Psykiatrinen kotihoito toimii Järvi-Pohjanmaalla ikäihmisten kotihoidon alla omina tiimeinä. Palvelut on tarkoitettu yli 18-vuotiaille. Psykiatrisen kotihoidon asiakkaaksi pääsee ottamalla yhteyttä suoraan työntekijöihin, asiakasohjausyksikkö Alviinaan tai aikuisten psykososiaalisiin palveluihin. Psykiatrisen kotihoidon tavoitteena on tukea asiakasta mm. kotikäynneillä, vastaanotoilla sekä ryhmätoiminnalla. Lisäksi psykiatrinen kotihoito tulee yli 65-vuotiaita lyhytaikaisissa elämänkriiseissä. Psykiatrisen kotihoidon lääkäreinä toimivat sekä psykiatri että terveyskeskuslääkäri.

Kotihoitoa ohjaavat eettiset periaatteet; turvallisuus, itsemääräämisoikeus, voimavaralähtöisyys, osallisuus, oikeudenmukaisuus ja yksilöllisyys. Kotihoidon toimintaa ohjaa omavalvontasuunnitelma.

Säännöllinen ja tilapäinen kotihoito

Kotihoidon palveluihin otetaan pääasiassa asiakkaita, joilla on päivittäinen kotihoidon palvelujen tarve. Jos asiakas tarvitsee tilapäisiä kotihoidon käyntejä esimerkiksi verikokeiden oton, lääkkeiden jaon tai pesuapujen vuoksi ja asiakkaan palvelutarpeen arvioinnissa ei tule esiin muuta kotihoidon apujen tarvetta, ohjataan asiakas pääsääntöisesti yksityisen palveluntuottajan palveluihin.

Tarvittaessa asiakasta autetaan yksityisen palveluntuottajan palvelun järjestämisessä. Jos asiakkaan kotihoidon palvelut tuotetaan ainoastaan videovälitteisinä etäkäynteinä, on palvelu hoito- ja palvelusuunnitelman mukaista säännöllistä kotihoitoa. Omaishoidon tukea saavia omaishoitajia tuetaan ottamalla omaishoidettavan ja omaishoitajan verikokeet kotona, mikäli omaishoidettavan toimintakyky on alentunut siten, ettei käynti laboratoriossa onnistu.

Yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajat Järvi-Pohjanmaalla

Kotihoidon omavalvontasuunnitelma 2022

Palvelutarpeen arviointi

Sosiaalihuoltolain mukaan iäkkään henkilön sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä muiden hänen hyvinvointiaan, terveyttään, toimintakykyään ja itsenäistä suoriutumistaan tukevien palvelujen tarve on selvitettävä kokonaisvaltaisesti. Palveluntarve selvitetään yhteistyössä iäkkään henkilön ja tarvittaessa asiakkaan antaessa luvan hänen omaisensa ja läheisensä kanssa.

Palvelutarpeen selvittäminen aloitetaan tapauksen kiireellisyydestä riippuen joko välittömästi tai 7 vrk:n kuluessa yhteydenotosta. Palvelutarpeen arvioinnin tekee asiakasohjaaja. Tarvittaessa asiakasohjaaja hyödyntää palvelutarpeen arvioinnissa fysioterapeutin, sairaanhoitajan tai moniammatillisen tiimin osaamista. Palvelutarpeen arvioinnissa huomioidaan asiakkaan tarpeen mukaan omaisten/ läheisten antama apu sekä julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin palvelut. Iäkkään henkilön toimintakyky arvioidaan monipuolisesti haastattelemalla asiakasta/ omaista sekä havainnoimalla asuinympäristöä.

Arvioinnin tukena käytetään tarvittaessa luotettavia toimintakykymittareita. Toimintakyvyn arvioinnissa huomioidaan iäkkään henkilön olemassa olevat voimavarat ja se, miten hän selviytyy päivittäisistä toiminnoista itsenäisesti ja missä hän tarvitsee ulkopuolista apua. Palvelutarpeen arvioinnissa otetaan huomioon henkilön fyysisen toimintakyvyn lisäksi myös hänen kognitiivinen, sosiaalinen ja psyykkinen toimintakykynsä. Ikäihmisten laatusuosituksessa korostetaan ikääntyneen omaa osallisuutta palvelujen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. Hänen näkemyksensä, mielipiteensä ja toiveensa tulee olla kirjattuna tehtyyn palvelusuunnitelmaan.

Arvioinnissa apuna käytetään seuraavia toimintakykymittareita:

 • Rai: toimintakyvyn ja avuntarpeen mittari.
 • MNA: ravitsemustason arviointi yli 65- vuotiaille
 • GDS-15: masennuksen arviointimittari
 • MMSE: muistitesti

Kotihoidon palvelut myönnetään asiakkaalle, jonka Rai on 3,00 tai yli. Kotihoidosta kieltäytyminen ei ole peruste asumispalvelupaikan myöntämiselle.

Vastuuhoitaja ja hoito- ja kuntoutumissuunnitelma

Mikäli kuntouttavan arviointijakson päättyessä asiakkaalla todetaan säännöllisen kotihoidon tarve, laatii vastuuhoitaja hoito- ja kuntoutumissuunnitelman yhdessä asiakkaan, omaisten ja muiden mahdollisesti asiakkaan hoitoon osallistuvien läheisten kanssa. Kotihoidon säännöllisten ja tilapäisten palvelujen sekä tukipalvelujen myöntämisestä tehdään kirjallinen päätös. Myös kielteinen päätös tehdään kirjallisena. Jos asiakkaan kotihoidon palvelujen tarve päättyy, eikä asiakas tarvitse kotihoidon palveluja, palvelujen päättämisestä tehdään kirjallinen päätös. Vastuuhoitaja tarkistaa hoito- ja kuntoutussuunnitelman kolmen Kirjallisen päätöksen kotihoidonpalveluista tekee kotihoidon asiakasohjausyksikkö Alviina. Asiakasohjausyksikkö Alviina vastaa Järvi-pohjanmaan yhteistoiminta-alueen ikääntyneiden asiakas- ja palveluohjauksesta kuukauden välein tai aina asiakkaan palvelutarpeen muuttuessa. Asiakas sitoutuu allekirjoituksellaan toteuttamaan hoito- ja kuntoutumissuunnitelmaansa

Kotiutushoitaja on tukena asiakkaan kotiutuessa akuuttiosastolta. Kotiutushoitaja kartoittaa muuttuneen avun tarpeen ja siirtää asiakkaan oman alueen kotihoitotiimin piiriin. Tavoitteena on asiakkaan hallittu ja turvallinen kotiutuminen.

Kotisairaala

Kotisairaala on lääkärijohtoista, moniammatillisen hoitotiimin antamaa ympärivuorokautista kotona annettavaa hoitoa, joka korvaa osastohoidon. Tiimissä toimii neljä sairaanhoitajaa sekä lääkärin palvelut tarvittaessa.  Fysioterapeuttien muodostama kotikuntoutustiimi toimii yhä vahvemmin kotisairaalan jatkumona.

Asiakkaan tulee selviytyä omatoimisesti tai kotihoidon ja omaisen avulla päivittäisistä toiminnoista, olla yhteistyökykyinen ja halukas kotona tapahtuvaan hoitoon. Ennen kotisairaalaan siirtymistäsi hoitava lääkäri diagnosoi sairauden, arvioi mahdollisuuden kotisairaalahoitoon ja tekee määräykset sekä hoitosuunnitelman hoidon toteuttamista varten. Kotisairaala ei sovellu potilaalle, jolla on hallitsematon päihdeongelma tai joka on yksin asuva, muistamaton tai sekava.

Kotisairaalahoito on potilaalle vapaaehtoista ja perustuu aina potilaan ja omaisten omaan toiveeseen ja motivaatioon. Potilaalle taataan tarpeen vaatiessa joustava pääsy sairaalaan osastohoitoon. Kotisairaala järjestää tarvittaessa jatkohoidon kotihoidon piiriin.

Kotisairaalassa

 • Toteutetaan suonen sisäisiä lääkityksiä ja nesteytyksiä sekä suonensisäistä ravitsemusta
 • Hoidetaan vaativia haavahoitoja ja palovammoja
 • Toteutetaan suunniteltuja verensiirtoja
 • Hoidetaan syöpäpotilaita taudin eri vaiheissa
 • Annetaan palliatiivista ja saattohoitoa kotiympäristössä

Muistineuvonta

Muistin heikkeneminen ja muistikatkot voivat olla merkkejä alkavasta muistisairaudesta. Osa muistihäiriöistä voidaan hoitaa ja ajoissa havaitun muistisairauden etenemistä voidaan hidastaa. On tärkeää, että kaikki muistihäiriöt tutkitaan viivytyksettä. Muistihoitajan tehtäviin kuuluvat erilaisten muistitestien ja toimintakykyarvioiden tekeminen sekä ohjaus-, neuvontatehtävät. Muistihoitajan vastaanotolle voi varata ajan, mikäli on huolissaan omasta tai läheisen muistin heikentymisestä.

Muistineuvojan vastaanotto toimii ajanvarauksella. Lääkärin lähetettä ei tarvita. Yhteyttä voi ottaa joko itse tai läheiset voivat kysyä neuvoa ja ohjeita muistipulmiin liittyen.

Omaishoito

Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoitamista omaisen tai muun läheisen henkilön avulla. Omaishoidon tuki on kokonaisuus, joka muodostuu hoidettavalle annettavista tarvittavista palveluista sekä hoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista. Se on harkinnanvarainen sosiaalipalvelu, jota kunta järjestää sitä varten varaamiensa määrärahojen rajoissa. Alajärvellä, Vimpelissä ja Lappajärvellä myönnetään omaishoidontuki kaikille kriteerit täyttäville hakijoille. Omaishoidontuki on jaettu Järvi-Pohjanmaan alueella neljään maksuluokkaan. Kotona hoidettava henkilö voi saada kotihoidon palveluja ja hän voi osallistua kuntouttavaan päivätoimintaan.

Hoivan ja hoidon palvelu järjestää yli 65-vuotiaiden omaishoidontuen ja sosiaalitoimi alle 65-vuotiaiden. Omaishoidon tukea voidaan myöntää, jos henkilö alentuneen toimintakyvyn sairauden, vamman tai muun vastaavan syyn vuoksi tarvitsee hoitoa tai muuta huolenpitoa, josta hoidettavan omainen tai muu läheinen on valmis vastaamaan tarvittavien palvelujen avulla. Omaishoitajan terveyden ja kotiolosuhteiden on vastattava hoidon asettamia vaatimuksia ja omaishoidon on oltava hoidettavan edun mukaista. Omaishoidettavalle ja hoitajalle laaditaan henkilökohtainen hoito- ja palvelusuunnitelma.

Omaishoitajalle maksettavan palkkion suuruus riippuu hoidon sitovuudesta ja vaativuudesta. Hoitopalkkio on veronalaista tuloa. Omaishoitajalla on oikeus vähintään kolmen vuorokauden mittaiseen vapaaseen kuukaudessa, jos hän on kuukauden aikana sidottu hoitoon ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti päivittäin. Lakisääteisen vapaan lisäksi kunta voi myöntää omaishoitajalle myös enemmän vapaapäiviä ja alle vuorokauden mittaisia virkistysvapaita. Järvi-Pohjanmaan perusturva voi harkitusti myöntää vapaapäiviä ja virkistysvapaita myös muille kuin lakisääteiseen vapaaseen oikeutetuille omaishoitajille.

Hoitoisuuden arviointi tehdään asiakasohjausyksikkö Alviinassa käyttäen hyväksi eri toimintakykymittareita.

Omaishoidon tukeen liittyvät tiedustelut:

Asiakasohjausyksikkö Alviina
puh. (06) 2412 2277
Lääkärintie 1, 62900 Alajärvi

Omaishoidontuen hakemus

Ilmoituslomake sijaishoidosta

Omaishoidon toimintaohje 2020

Kuntoutus- ja intervallihoiva

Vimpelin intervalli- ja kuntoutusosastolla voivat omaishoidettavat käydä säännöllisesti intervallijaksolla omaishoitajien vapaapäivien aikana. Omaishoitajille myönnetään lakisääteisten vapaapäivien lisäksi tarvittaessa 1-2 viikon jaksoja oman jaksamisen tukemiseksi. Omaishoidettavien intervallihoito on toimintakyvyn ylläpitämiseen ja palauttamiseen sekä omaishoidon ja kotona asumisen tukemiseen tähtäävään toimintaa.

Intervalliosastolle on varattu 16 paikkaa omaishoidon asiakkaille ja 4 paikkaa akuuttiosaston jatkokuntoutukseen tuleville. Jatkokuntoutus kestää sairaudesta riippuen muutamasta päivästä muutamaan viikkoon. Hoitohenkilökunnassa on lähihoitajien ja sairaanhoitajien lisäksi fysioterapeutin työpanos sekä tarvittaessa lääkärin palvelut. Toimintamalli perustuu kuntouttavaan ja virkistävään toimintaan.

Yhteydenotto:
Asiakasohjausyksikkö Alviina 06-2412 2277

Ikäihmisten perhehoito

Perhehoidolla tarkoitetaan henkilön hoidon tai muun osa- tai ympärivuorokautisen huolenpidon järjestämistä perhehoitajan yksityiskodissa tai hoidettavan kotona (Perhehoitolaki 263/2015, 2 §). Perhehoito on sopiva hoitomuoto ikäihmiselle esim. silloin, kun hänen toimintakykyään heikentää muistiin vaikuttava sairaus, iän tuoma hauraus tai turvattomuuden tunne. Perhehoito tarjoaa kodinomaista asumista, perheen jäsenyyden, pysyviä ihmissuhteita sekä yksilöllistä hoitoa ja turvallisuutta. Perhehoidon asiakkaalla on muihin perhekodin jäseniin tasavertainen asema.

Ikäihmisten perhehoidon keskeinen perusarvo on ihmisarvon kunnioittaminen, oikeus arvokkaaseen vanhuuteen ja hyvään kohteluun. Perhehoidon lähtökohtia ovat itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen, voimavaralähtöinen toiminta, oikeudenmukaisuuden toteuttaminen, osallisuuden tukeminen, yksilöllisten tarpeiden ja toiveiden huomioiminen ja niihin vastaaminen, turvallisuuden huomioiminen sekä vastuullisuus.

Perhehoidon vahvuuksia ovat muun muassa pysyvät ihmissuhteet, jatkuvuus ja koti elinympäristönä. Perhehoidossa on mahdollista antaa yksilöllistä hoivaa ja huolenpitoa, sillä ryhmäkoko on pieni ja hoitaja pysyy samana. Mahdollisuus osallistua perheen arkeen omien voimavarojen ja halun mukaan tukee toimintakykyä ja luo ikäihmiselle elämänlaatua. Perheessä eläminen antaa usein ikäihmiselle virikkeitä. Perhehoito antaa hyvät mahdollisuudet käyttää yhteisöllisyyttä sekä yhdessä tekemistä ja kokemista hoivan ja huolenpidon perustana

Ikäihmisten perhehoito on tarkoitettu omaishoitajien vapaapäivien ajalle ikäihmisen hoivaan. Hoivapaikan voi saada muutamasta päivästä kahteen viikkoon.

Yhteydenotto:
Asiakasohjausyksikkö Alviina 06-2412 2277

https://jarvipohjanmaanperusturva.fi/sites/default/files/sites/default/files/Perhehoitoa%20-esite.pdf

Huoli-ilmoitus iäkkään henkilön palvelutarpeesta

Huoli-ilmoitus tehdään, kun herää huoli sosiaali- tai terveydenhuollon tarpeessa olevasta iäkkäästä henkilöstä, joka on ilmeisen kykenemätön vastaamaan omasta huolenpidostaan, terveydestään tai turvallisuudestaan.

Varhaisella avuntarpeen tunnistamisella pyritään tukemaan iäkkään hyvinvointia ja auttamaan arjessa selviytymistä.

Kuka ilmoituksen tekee?

Ilmoituksen voi tehdä joko yksityishenkilö tai viranomainen.  Ilmoituksen tarkoituksena on varmistaa, että ikäihminen saa tarvitsemansa huolenpidon silloinkin, kun hän ei sitä itse osaa tai ymmärrä pyytää. Huoli voi liittyä esimerkiksi muuttuneeseen käytökseen, terveyteen tai jaksamiseen.

Kenelle ilmoitus tehdään?

Ilmoituksen voi tehdä myös kirjallisesti lomakkeella

Huoli-ilmoitus iäkkään ihmisen palveluntarpeesta

Kotihoidon tukipalvelut

Kotihoidon tukipalvelut on tarkoitettu tukemaan asiakkaan kotona selviytymistä. Tukipalveluja on mahdollisuus saada myös ilman säännöllisen kotihoidon palvelujen tarvetta, mikäli niiden avulla turvataan asiakkaan itsenäistä kotona selviytymistä esim. ateriapalvelu, turvapalvelut.

Tukipalveluiden tarve arvioidaan tekemällä palvelutarpeen arviointi. Arvioinnissa kartoitetaan asiakkaan toimintakyvyn ja itsenäisen selviytymisen lisäksi hänen omaistensa ja muiden läheisten mahdollisuus osallistua asiakkaan auttamiseen/tukemiseen. Tukipalveluista peritään erilliset perusturvan vahvistamat asiakasmaksut. Tukipalvelujen järjestämisessä noudatetaan yhdenvertaisuutta ja tasapuolisuutta.

Kotihoidon tukipalveluja ovat:

 • Ateriapalvelu
 • Peseytymispalvelu (säännöllisen kotihoidon asiakkaalle, jos asiakkaalla ei ole kotona peseytymismahdollisuuksia)
 • Turvapalvelut (esim. turvapuhelin, ovihälytin)
 • Kuntouttava ja virkistävä päivätoiminta

Arvioimme kotikäynnillä tai puhelimessa mahdollisen tukipalvelujen tarpeen.

Tukipalveluista peritään erilliset Järvi-Pohjanmaan perusturvalautakunnan vahvistamat asiakasmaksut.

Lisätietoja

Palveluohjaaja Eija Puoliväli puh. 044 2970 277
Asiakasohjausyksikkö puh. 06 2412 2277