Neuvonta

Palvelutarpeen arviointi

Sosiaalihuoltolain mukaan jokaisella 75 vuotta täyttäneellä tai Kansaneläkelaitoksen (KELA) erityishoitotukea saavalla on oikeus seitsemän (7) arkipäivän kuluessa yhteydenotosta saada palvelutarpeen arviointi. Määräaika koskee henkilöitä, jotka eivät vielä ole sosiaalipalvelujen piirissä sekä henkilöitä, jotka ovat palvelujen piirissä, mutta joiden palvelujen tarve on muuttunut.

Palvelutarpeen arviointia voi pyytää henkilö itse, omainen, viranomainen tai joku muu asiakkaan tilanteen tunteva henkilö. Arviointi toteutetaan asiakkaan suostumuksella hänen kodissaan. Kotikäynti on maksuton. Palvelutarpeen arvioinnissa käytetään erilaisia mittareita, joilla mitataan mm. arjessa selviytymistä ja fyysistä ja psyykkistä toimintakykyä. Mikäli palveluntarvetta ilmenee, asiakas ohjataan kotihoidon tai muiden palveluiden piiriin.

Asiakasohjausyksikkö Alviina

Järvi-Pohjanmaan alueella (Alajärvi, Vimpeli, Lappajärvi) toimii asiakasohjausyksikkö Alviina, joka vastaa ikääntyneiden asiakas- ja palveluohjauksesta ja palvelutarpeen arvioinnista, oikea-aikaisten ja riittävien palveluiden järjestämisestä yhdessä ikääntyneen ja/tai omaistensa kanssa. Palveluiden suunnittelun lähtökohtana on voimavaralähtöisyys. Tarkoituksena on tukea alueen ikäihmisten kotona selviytymistä ja löytää yhdessä arjen sujumisen ratkaisuja palvelutarjottimelta. Palvelutarjottimelta löytyy alueen hoivapalveluntuottajia.

Palveluohjauksen keskeinen sisältö on neuvonta, ohjaus, tuen antaminen ja asioiden koordinointi. Palveluohjaus ja -neuvonta ja palvelutarpeen arviointi ovat maksutonta.

Asiakasohjausyksikön toimintaan kuuluu

 • Yleistä hyvinvointia ja terveyttä edistävä ohjaus ja neuvonta
 • Hyvinvointia edistävä ryhmätoiminta 75-vuotta täyttäneille Ryhmätapaamiset on tarkoitettu henkilöille, jotka eivät ole säännöllisen sosiaali- ja terveyspalvelujen piirissä. Tapaamiset ovat vapaaehtoisia ja maksuttomia. Ryhmätapaamisista ilmoitetaan kuntalaisille kirjeitse tai puhelimitse. Ryhmätapaamisilla keskustellaan ja ohjataan terveyteen ja hyvinvointiin liittyvistä asioista, kuten ravitsemuksesta, liikunnasta ja kotona pärjäämisestä nyt ja tulevaisuudessa. Tilaisuuksissa on mukana sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijoita.
 • Tukipalveluiden järjestäminen
  • ateriapalvelu, turvapuhelinpalvelu, kuntouttava päivätoiminta
 • Palvelukokonaisuuden suunnittelu sekä palvelupäätösten tekeminen
  • kotihoito, kotikuntoutus
  • yli 65-vuotiaiden omaishoidon palvelutarpeenarvioinnit ja –seurannat
 • Palveluasumisen hakemukset ja hakemusten käsittely ja palvelupäätösten tekeminen
 • Ikääntyneiden perhehoito
 • Intervallijaksojen koordinointi

Otathan yhteyttä, jos tarvitset palveluohjausta, kotihoidonpalveluita, asumispalvelua, omaishoidontukea tai muuten vain olet huolissasi arjessa selviytymisestä. Asiakasohjausyksikön palveluohjaajat tekevät myös kotikäyntejä.

Alviinan omavalvontasuunnitelma 2022

Asiakasohjaajat

Joensuu Päivi
alviina@jarvi-pohjanmaa.fi

Saukko Heli
alviina@jarvi-pohjanmaa.fi

Puoliväli Eija
alviina@jarvi-pohjanmaa.fi

Joutsen Katariina
alviina@jarvi-pohjanmaa.fi

Asiakasohjaajan tavoittaa arkisin klo 9-14
puhelin 06-2412 2277

Ajankohtaista