Lapsiperheiden sosiaalipalvelut

Lapsiperheiden sosiaalipalveluihin voit ottaa yhteyttä, kun tarvitset apua ja neuvontaa

 • jokapäiväisestä elämästä selviytymiseen
 • asumiseen ja talouteen liittyvissä asioissa
 • lapsen kehityksen ja hyvinvoinnin tukemisessa
 • lähisuhde- ja perheväkivaltatilanteessa

Lapsiperheiden sosiaalityön asiakkaaksi ohjaudutaan palvelutarpeen arvion kautta. Lapsi tai nuori itse, vanhemmat, sukulaiset tai naapurit voivat hakea apua. Ilmoituksen voi tehdä myös nimettömänä. Viranomaisilla ja muilla ammattihenkilöillä on velvollisuus tehdä ilmoitus ja myös yksityishenkilöt voivat tehdä ilmoituksen, jos heille herää huoli lapsen tilanteesta.

Palvelutarpeen arvioinnin jälkeen asiakas voi saada apua ja tukea neuvolan, päivähoidon ja koulun ohella myös palvelu- tai sosiaaliohjaajalta, sosiaalityöntekijältä, lapsiperheiden kotipalvelusta tai perhetyöstä. Lapsi, nuori tai perhe voi myös saada tukihenkilön tai -perheen.

Työskentely toteutuu moniammatillisissa tiimeissä. Perheterapeutti, koordinaattori ja johtava sosiaalityöntekijä toimivat tiimien tukena.

Purje-tiimi (lapsiperheiden sosiaalipalvelujen asiakkaat)
Sosiaalityöntekijä Emmi Tietäväinen 040 759 0102
Sosiaalityöntekijä Jenna Kantonen 040 649 1118
Sosiaaliohjaaja Jenni Siljamäki 040 749 7756
Perheohjaaja Henna Mäkiranta
Perheohjaaja Pauliina Mariapori

Perhetyön vastaava, sosiaaliohjaaja Riikka Salli 040 142 7717
Perheterapeutti, sosiaalityöntekijä Sari Vesala 044 297 0276
Perhepalvelujen johtava sosiaalityöntekijä Satu Mäki-Fossi 040 630 2625

Tuen tarpeen arviointi

Lapsiperheiden sosiaalipalvelut ottaa vastaan lastensuojeluilmoitukset, ennakolliset lastensuojeluilmoitukset sekä ilmoitukset sosiaalihuollon tarpeessa olevasta henkilöstä. Yhteydenotot ja ilmoitukset käynnistävät sosiaalihuoltolain 36 § mukaisen palvelutarpeen arvioinnin, joka tarvittaessa sisältää lastensuojelutarpeen selvityksen. Palvelutarpeen arvio laaditaan yhdessä perheen, läheisten ja muiden toimijoiden kanssa, sosiaalityöntekijän tai sosiaaliohjaajan johdolla tarpeen mukaisessa laajuudessa.

Arvioinnin aloittaminen edellyttää asiakkaan suostumusta, jos arviointia koskeva yhteydenotto on tullut muualta kuin asiakkaalta itseltään. Kun lastensuojeluilmoitus tulee sosiaalityön tietoon, on sosiaalityöntekijän velvollisuus selvittää, tarvitseeko lapsi tai perhe lastensuojelun tukea. Välittömän tuen tarve selvitetään heti: sosiaalityöntekijän on seitsemän arkipäivän sisällä päätettävä, tehdäänkö lapsen tilanteessa perusteellinen palvelutarpeen arviointi. Lastensuojeluilmoitus ei itsessään tee lapsesta lapsiperheiden sosiaalityön tai lastensuojelun asiakasta.

Arviointi tehdään yhdessä asiakkaan kanssa

Palvelutarpeen arvioinnissa selvitetään asiakkaan elämäntilanne, tuen tarve ja tarpeelliset palvelut. Arvioinnissa huomioidaan asiakkaan mielipide ja näkemys palveluntarpeesta. Sosiaalityöntekijä tai -ohjaaja tekee yhteenvedon asiakkaan tilanteesta ja tuen tarpeista sekä kirjaa johtopäätökset asiakkuuden edellytyksistä.

Arvioinnin on valmistuttava 3 kk määräajassa ja sinä aikana pyritään varmistamaan, että perheellä on tarvittavat ja riittävät palvelut käytössään. Arvioinnin valmistuttua asiakkuus joko päättyy ja olemassa olevat palvelut arvioidaan riittäviksi tai se voi jatkua tarpeen mukaan joko lapsiperheiden sosiaalipalveluissa tai lastensuojelussa. Lapsiperheiden sosiaalipalveluiden asiakkaalle voidaan tarjota neuvolan, päivähoidon ja koulun ohella myös esimerkiksi ammatillista tukihenkilötyötä, perhetyötä, lapsiperheiden kotipalvelua sekä sosiaalityöntekijöiden neuvontaa ja ohjausta. Lastensuojeluasiakkuus käynnistyy, mikäli lapsiperheiden sosiaalipalvelut arvioidaan riittämättömiksi.

Ilmoitusvelvolliset ammattiryhmät on lueteltu sosiaalihuoltolaissa ja lastensuojelulaissa. Yhteydenoton voit tehdä puhelimitse tai kirjallisesti. Yksityishenkilöt voivat tehdä lastensuojeluilmoituksen myös nimettömänä. Tällöin ilmoittajan ei tule kertoa nimeään lainkaan.

Yhteystiedot
Sosiaalityöntekijä Emmi Tietäväinen
p. 040 759 0102
etunimi.sukunimi@jarvi-pohjanmaa.fi

Sosiaaliohjaaja Jenni Siljamäki
p. 040 749 7756
etunimi.sukunimi@jarvi-pohjanmaa.fi

Neuvonta- ja ajanvaraus
p. 06 2412 2525 (soittoaika ma-pe klo 9-11 ja 12–14)

Virka-ajan ulkopuolella voi ottaa yhteyttä sosiaalipäivystykseen. Sosiaalipäivystäjä on tavoitettavissa hätäkeskuksen kautta hätänumerosta 112 vuorokauden ympäri. Suora päivystysnumero asiakkaille on 044 470 0444 (ei tekstiviestejä).

Yhteydenotto lapsen / perheen tuen tarpeen arvioimiseksi tehdään yhdessä perheen kanssa

Lastensuojeluilmoitus tehdään, kun lapsen tilanteesta herää huoli ja lapsen lastensuojelun tarve tulee selvittää

Perhetyö (Shl 18§)

Sosiaalihuoltolain mukainen perhetyö tukee perheen hyvinvointia pitkäjänteisesti, usein muutostavoitteeseen pyrkien. Perhetyön tavoitteena on edistää perheen itsenäistä toimintakykyä ja elämänhallintaa, vahvistaa vanhemmuutta, parantaa perheen vuorovaikutusta sekä tukea lapsen tai nuoren tasapainoista kasvua ja kehitystä. 

Perhetyön sisältö muotoutuu kunkin perheen tarpeiden ja tavoitteiden pohjalta. Perheen arjessa hyvin toimivia asioita pyritään vahvistamaan ja lisäämään sekä toimimattomia ja kuormittavia asioita vähentämään. Yhdessä tekeminen ja arjen tilanteiden mallintaminen ovat työskentelyn peruselementtejä keskustelun, kuuntelun, kannustamisen, ohjauksen ja neuvonnan ohella.

Perhetyö voi sisältää esimerkiksi

 • lapsiperheen arjen ja arkirutiinien hallintaan liittyvää ohjausta esimerkiksi arkirytmin suunnittelua tai vastuiden jakoa perheessä
 • lapsen ja vanhempien kanssa työskentelyä lapsen koulunkäyntiin ja eri kehitysvaiheisiin liittyen tai ohjausta käyttäytymisen ja toiminnanohjauksen pulmissa
 • perheenjäsenten välisen vuorovaikutuksen vahvistamista mm. ristiriitatilanteiden tunnistamisen ja tunnetaitojen vahvistamisen kautta

Perhetyön tiiviys ja kesto sovitaan sekä tavoitteet laaditaan yhdessä perheen kanssa. Perhetyön tavoitteet kirjataan perhetyön suunnitelmaan ja perhetyön toteutumista ja tavoitteiden saavuttamista arvioidaan yhdessä perheen kanssa säännöllisin väliajoin. Yhdessä laadittuihin tavoitteisiin sitoutuminen ja avoin vuoropuhelu perheen ja työntekijöiden välillä ovat lähtökohtana työskentelyn onnistumiselle, perheen voimavarojen vahvistumiselle sekä arjenhallinnan lisääntymiselle.

Perhetyöhön ohjaudutaan sosiaalihuoltolain (36§) mukaisen palvelutarpeen arvioinnin kautta. Palvelutarpeen arvio laaditaan yhdessä perheen kanssa, lapsiperheiden sosiaalityöntekijän tai sosiaaliohjaajan johdolla tarpeen mukaisessa laajuudessa. Perheen kanssa sovitusti  palvelutarpeen arvioinnissa voidaan tehdä yhteistyötä myös esimerkiksi varhaiskasvatuksen ja koulun kanssa, perheneuvolan tai muun perheen kannalta oleellisen tahon kanssa. Palvelusta tarkemmin alla olevassa esitteessä.

Sosiaalihuoltolain mukainen perhetyö on perheelle aina vapaaehtoista ja maksutonta.

Tukihenkilö- ja perhetoiminta

Tukihenkilön tai perheen voi saada lapsi tai nuori, joka tarvitsee vaikean elämäntilanteensa tai vanhemman jaksamisen vuoksi tuekseen perheen ulkopuolista aikuista ystävää. Jos koet tarvetta saada luotettavaa aikuista kaveriksesi tai lapsesi tarvitsee tukihenkilöä, ole yhteydessä sosiaaliohjaaja Jenni Siljamäkeen p. 040 749 7756 etunimi.sukunimi@jarvi-pohjanmaa.fi.

Tukihenkilö

Tukihenkilö on henkilökohtainen, luotettava ja turvallinen aikuinen ystävä, joka tarjoaa lapselle tukea, aikaa ja välittävää läsnäoloa. Tukihenkilö tapaa tuettavaa tilanteesta riippuen esimerkiksi kaksi kertaa kuukaudessa harrastuksen tai muun yhteisen tekemisen parissa. Tukihenkilöt ovat vapaaehtoisia, tehtävään soveltuviksi arvioituja täysi-ikäisiä henkilöitä, joiden oma elämä on tasapainossa ja joilla ei ole rikostaustaa.

Tukihenkilötoiminta on suunnitelmallista, ohjattua ja tavoitteellista vapaaehtoistoimintaa, jonka avulla edistetään lasten ja nuorten hyvinvointia sekä tuetaan heidän kasvuaan ja kehitystään. Vapaaehtoisen tukihenkilötoiminnan lisäksi tuotamme ammatillista tukiperhetoimintaa.

Tukihenkilöllä on vaitiolo- ja raportointivelvollisuus, ja hän tekee tiivistä ja avointa yhteistyötä lapsen oman työntekijän kanssa. Tukihenkilönä toimimisesta maksetaan palkkio ja kulukorvaus. Tukisuhde edellyttää pitkäjänteisyyttä ja sitoutumista luottamuksellisen suhteen rakentumiseksi. Siksi tukihenkilöltä odotetaan vähintään vuoden sitoutumista tukisuhteeseen.

Tukiperhe

Tukiperheitä haetaan lapsille, joiden vanhempien voimavarat eivät täysin riitä vastaamaan lapsen tarpeisiin. Tarkoituksena on tuoda lapsen elämään lisää turvallisia aikuisia ja antaa lapsen vanhemmille mahdollisuus levätä. Tukiperhe ottaa lapsen luokseen viikonlopuksi noin kerran kuukaudessa. Loma-aikoina lapsi voi viettää tukiperheessä pidemmänkin ajan.

Tukiperheen tärkein tehtävä on antaa lapselle aikaa ja yhdessäoloa, syliä ja huolenpitoa. Tukiperheeksi ryhtyvien tulee sitoutua toimintaan vähintään vuodeksi. Näin lapsi oppii luottamaan tukiperheeseen ja saa tärkeitä, pysyviä ihmissuhteita. Tukiperheiden toivotaan asuvan korkeintaan tunnin matkan päässä.

Haluaistko ryhtyä tukihenkilöksi tai tukiperheeksi?

Tukihenkilöiksi ja tukiperheiksi haetaan aivan tavallisia aikuisia ihmisiä, joiden oma elämä on tasapainossa. Sosiaali- tai terveysalan tuntemusta tai kokemusta lapsista ja nuorista ei tarvitse olla entuudestaan. Kaiken ikäiset ovat tervetulleita mukaan toimintaan. Järjestämme tukihenkilö- ja tukiperhekoulutuksia.

Tukiperheeksi tai tukihenkilöksi sopii tasapainoinen perhe, yksin asuva aikuinen tai pariskunta, jolla on

 • vakaa elämäntilanne ja toimivat ihmissuhteet
 • aikaa ja tilaa lapselle
 • kiinnostusta ja voimavaroja huolehtia tuettavasta lapsesta noin kerran kuukaudessa viikonlopun tai tukihenkilönä muutamana päivänä kuukaudessa
 • valmiutta vastata lapsen tarpeisiin ja hyväksyä erilaisuuttataitoa ja halua tehdä yhteistyötä viranomaisten ja lapsen omien vanhempien kanssa.

Tukihenkilöt ja tukiperheet ovat toimeksiantosuhteessa Alajärven kaupunkiin. Tukihenkilö tai tukiperhe osallistuvat vuosittain neuvotteluihin tukisuhteeseen liittyvissä asioissa. Tukiperheitä ja tukihenkilöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Lisätietoja sosiaaliohjaaja Jenni Siljamäki 040 749 7756 jenni.siljamaki@jarvi-pohjanmaa.fi. Olemme sinuun yhteydessä mahdollisimman pian.

Yhteystiedot

Sosiaalityöntekijä
Emmi Tietäväinen
puh. 040 7590102
emmi.tietavainen@jarvi-pohjanmaa.fi

Sosiaalityöntekijä
Jenna Kantonen
puh. 040 649 1118
jenna.kantonen@jarvi-pohjanmaa.fi

Sosiaaliohjaaja
Jenni Siljamäki
puh. 040 749 7756
jenni.siljamaki@jarvi-pohjanmaa.fi

Perhekeskus / lastensuojelu (1. krs.), Alvar Aallon tie 2, Alajärvi

 

Perhetyön yhteystiedot

Perhetyön vastaava
sosiaaliohjaaja Riikka Salli
puh. 040 142 7717
riikka.salli@jarvi-pohjanmaa.fi

Perheohjaaja Marjo Alanen
p. 040 661 0207

Perheohjaaja Arja Keisala
p. 040 627 5417

Perheohjaaja Henna Mäkiranta
p. 040 868 7220

Perheohjaaja Pauliina Mariapori
p. 040 643 0015

Perhekeskus / perhetyö (2. krs.), Alvar Aallon tie 2, Alajärvi

Ajankohtaista