Vammaisten lasten palvelut

Kehitysvammaisten erityishuolto

Kehitysvammaisten erityishuoltoa annetaan henkilölle, jonka kehitys tai henkinen toiminta on estynyt synnynnäisen tai kehitysiässä saadun sairauden, vian tai vamman vuoksi ja joka ei muun lain nojalla voi saada tarvitsemiaan palveluja.

Erityishuoltoon kuuluvat palvelut:

  • kuntouttava varhaiskasvatus
  • aamu- ja iltapäivätoiminta
  • Eskoon asiantuntijapalvelut
  • asumispalvelut
  • tilapäinen hoito
  • työ- ja päivätoiminta
  • tuetun työn palvelut
  • erityishuoltoon kuuluvat kuljetukset

Kaupunki järjestää osan kehitysvammahuollon palveluista omana toimintanaan. Kaupungilla on kolme omaa asumisyksikköä, tuetun asumisen yksikkö, sekä kaksi toimintakeskusta joissa järjestetään työ- ja päivätoimintaa ja tuetun työn palveluita.

Erityishuollon hakeminen

Erityishuolto-ohjelmaa haetaan lomakkeella Hakemus erityishuolto-ohjelmasta ja palveluja lomakkeella Hakemus erityishuollon palveluista.

Tutustu lomakkeisiin

Lisätietoja erityishuollosta saat sosiaaliohjaajilta- ja työntekijöiltä.

https://www.jarvipohjanmaanperusturva.fi/sosiaali-ja-perhepalvelut/vammaispalvelut

Omaishoito

Jos vammaista tai pitkäaikaissairasta hoidetaan kotona, voidaan häntä hoitavalle omaiselle tai läheiselle myöntää tietyin edellytyksin omaishoidontukea. Omaishoidontuelle tarkoitetaan kokonaisuutta, johon kuuluvat omaishoitajalle maksettava hoitopalkkio, omaishoidonvapaat sekä omaishoitoa tukevat palvelut.

Omaishoidontuki myönnetään Alajärvellä kaikille kriteerit täyttäville hakijoille. Vimpelissä ja Lappajärvellä omaishoidontuki myönnetään määrärahan puitteissa. Keskeisimmät myöntämiskriteerit ovat hoidon sitovuus ja vaativuus. Jos avun tarve on pelkästään kodinhoidollisissa tehtävissä tai asioinneissa, ei hakija ole oikeutettu tuen saamiseen. Hoitajan ja hoidettavan ei tarvitse asua yhdessä. Omaishoidontuki on veronalaista, eläkettä kerryttävää tuloa.

Kotona hoidettava henkilö voi saada myös muita kotona asumista tukevia palveluja. Omaishoitajien vapaan järjestämisestä ja muista palveluista sovitaan palvelusuunnitelman laatimisen yhteydessä.
Vammaispalvelujen sosiaalityöntekijä tai sosiaaliohjaaja tekevät kotikäynnin hoitoisuuden arvioimiseksi.

Omaishoitoon liittyvät yhteydenotot
Järvi-Pohjanmaan vammaispalvelut (06) 2412 25 25 Alvar Aallontie 2
62900 Alajärvi

Vammaisten lasten kuntoutus ja puheterapia

Alla olevista linkeistä löytyy lisätietoja vammaisten lasten kuntoutuksesta ja puheterapiasta

Yhteystiedot

Aikuispalveluiden johtava sosiaalityöntekijä
puh. 044 297 0231

Vammaistyön sosiaalityöntekijä
puh. 040 358 6507

Vammaistyön sosiaaliohjaaja
puh. 040 595 3067

Toimistosihteeri
puh. 0400 282 842

Ajankohtaista