Toimintaterapia

Toimintaterapia on kuntoutusta, jossa toimintaterapeutti auttaa asiakasta löytämään keinoja toimia mahdollisimman ikätasoisesti/itsenäisesti arkisissa sekä itselle merkityksellisissä toiminnoissa omassa elinympäristössään. Toimintaterapia sopii kaikenikäisille ihmisille, joilla on taustalla jokin toimintakykyyn ja arkipäivän toiminnoista suoriutumiseen liittyvä häiriö, sairaus tai vamma. Ohjauspainotteista toimintaterapiaa voidaan hyödyntää myös ennaltaehkäisevästä näkökulmasta.

Lapset/nuoret

Toimintaterapia-arvio

Toimintaterapia alkaa toimintaterapia-arviolla, joka kestää tilanteesta riippuen 1-5 käyntikertaa. Useimmiten lapset ohjautuvat toimintaterapia-arvioon lastenneuvolan tai kouluterveydenhuollon määräaikaistarkastuksista. Jos kodin, päivähoidon tai koulun arjessa herää huoli lapsen kehitykseen tai toimintakykyyn liittyvistä asioista, voidaan lapselle pyytää lähete toimintaterapia-arvioon ottamalla yhteyttä lastenneuvolaan tai kouluterveydenhuoltoon lähetteen tekemiseksi. Myös puheterapiasta tai perheneuvolasta lapsi voidaan ohjata vanhempien suostumuksella toimintaterapeutin arvioon.

Toimintaterapia-arviossa kartoitetaan tilannekohtaisesti rajaten toimintavalmiuksien ja taitojen osa-alueita (mm. hienomotoriikka, visuomotoriikka, näönvarainen hahmottaminen, leikkitaidot, aistitiedon käsittely, keskittyminen ja tarkkaavaisuus, toiminnanohjailun taidot). Arviointimenetelminä käytetään standardoituja testejä, kyselylomakkeita, sekä soveltavia tehtäviä. Toimintaterapeutti voi havainnoida lasta vastaanottokäyntien lisäksi myös aidoissa arkipäivän tilanteissa kotona, päiväkodissa tai koulussa. Toimintakyky voi vaihdella merkittävästikin eri toimintaympäristöissä. Kokonaiskuvan kartoittamiseksi arviointiin liittyy tyypillisesti myös moniammatillista yhteistyötä.

Toimintaterapiajakso

Toimintaterapia-arvion pohjalta lapselle voidaan suositella toimintaterapiajaksoa (n. 10-15 x 45 min). Terveyskeskuksen toimintaterapiassa pääpaino on arviointityössä, mutta jonkin verran toteutetaan myös varsinaisia toimintaterapiajaksoja. Pidemmät terapiajaksot toteutuvat LAKU -työryhmän myöntämällä maksusitoumuksella yksityisellä palveluntuottajalla. Lapselle voidaan tehdä perusterveydenhuollossa myös kuntoutussuunnitelma ja hakea toimintaterapiaa Kelan kautta, jos nähdään lähtökohtaisesti hyödylliseksi pidempikestoinen ja intensiivisempi tuki.

Vaikka toimintaterapia-arviossa todettaisiin tuen tarvetta, toimintaterapia ei ole aina välttämättä sopivin tarjolla oleva tukimuoto. Lapselle voidaan suositella tukitoimiksi myös esim. harrastustoimintaa, päivähoitoon hakeutumista, perheneuvolan tukea, perhetyötä, koulun tukimuotojen kohdentamista uudella tavalla jne.

Ohjauskäynnit

Jos lapsen haasteet ovat kapea-alaisia eikä laajempaa toimintaterapia-arviota tarvita, lapsi/perhe voidaan ohjata terveyskeskuksen toimintaterapiaan ohjauskäynnille. Ohjauskäyntejä voidaan sopia myös kotiin/päiväkotiin/kouluun.

Lasten toimintaterapia on maksutonta.

Aikuiset

Terveyskeskuksen toimintaterapiassa kartoitetaan pienapuvälinetarpeita ja annetaan ohjausta apuvälineiden käytössä, kun esim. käsien toimintakyky on alentunut. Toimintaterapeutti voi tehdä arvio-/ohjauskäyntejä myös kotiympäristöön, jotta osallistuminen arjen eri toimintoihin olisi mahdollisimman aktiivista rajoitteista huolimatta. Omatoimisuutta voidaan apuvälineiden käytön lisäksi tukea mm. muokkaamalla ympäristöä toiminnallisemmaksi ja turvallisemmaksi, sekä etsiä yhdessä asiakkaan kanssa vaihtoehtoisia toimintatapoja.

Aikuisten yksittäisille toimintaterapiakäynneille ei tarvitse lähetettä. Ajan voi varata ottamalla yhteyttä toimintaterapian puhelinnumeroon. Yksittäiset ohjauskäynnit sekä apuvälinekäynnit ovat maksuttomia.

Toimintaterapeutti tekee Järvi-Pohjanmaan alueella yhteistyötä myös kotihoidon kanssa, joten ikäihminen voi ohjautua toimintaterapeuttisen tuen piiriin myös kotihoidon kautta.

Alajärven terveyskeskus

(Järvi-Pohjanmaan alue)

Lääkärintie 1 A4, 62900 Alajärvi

Tiedustelut ja ajanvaraus ma-pe 09.00-15.00.

Puh. 040 486 4141

Ajankohtaista