Asiakasmaksut ja palvelusetelit

Asiakasmaksut

Lakiin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (1201/2020) astui voimaan useita muutoksia ensin 1.7.2021 alkaen ja sen jälkeen 1.1.2022. Järvi-Pohjanmaan perusturvan asiakasmaksuista päättää perusturvalautakunta.

Terveyspalveluiden voimassa olevat asiakasmaksut löytyvät täältä: https://alajarvi.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/terveyspalvelut/terveyspalveluiden-asiakasmaksut/

Suun terveydenhuollon voimassa olevat asiakasmaksut löytyvät täältä: https://alajarvi.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/terveyspalvelut/suun-terveydenhuolto/suun-terveydenhuollon-maksut/

Kotiin annettavien palveluiden ja ikäihmisten palveluasumisen asiakasmaksut löytyvät täältä: https://alajarvi.fi/wp-content/uploads/Kotiin-annettavien-palveluiden-ja-ikaihmisten-palveluasumisen-asiakasmaksut.pdf

Ikäihmisten tehostetun palveluasumisen ja lyhyttaikaisen perhehoidon asiakasmaksut löytyvät täältä: https://alajarvi.fi/wp-content/uploads/Ikaihmisten-tehostetun-palveluasumisen-asiakasmaksut.pdf

Sosiaalihuoltolain mukaisten erityisryhmien kuten esimerkiksi kehitysvammaisten tai päihde- ja mielenterveysasiakkaiden asumispalveluiden asiakasmaksut löytyvät täältä:

https://alajarvi.fi/wp-content/uploads/Liite-6-Sosiaalihuoltolain-erityisryhmien-palveluasumisen-ja-tehostetun-palveluasumisen-maksut-poytakirja.pdf

Tietyt maksut (kuten pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen, pitkäaikaisen perhehoidon tai pitkäaikaisen laitoshoidon maksut) määräytyvät hoidettavan maksukyvyn mukaan ja niiden määrästä annetaan aina hakijalle kirjallinen viranhaltijapäätös.

Vuoden 2022 alusta lähtien osa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuihin tuli pieniä muutoksia. Asiakasmaksujen enimmäismääriin ja maksukaton euromäärään tulee muutoksia seuraavasti: kansaneläkeindeksillä tarkistettuihin euromääriin tulee noin 1,36 prosentin korotus ja työeläkeindeksillä tarkistettuihin euromääriin noin 1,78 prosentin korotus. Tulosidonnaisia maksuja koskevia vähimmäiskäyttövaroja sekä kotihoidon maksujen tulorajoja nostetaan, mikä alentaa maksuja. Päivitetyt asiakasmaksut löytyvät täältä: https://alajarvi.fi/wp-content/uploads/liite_muuttuvat_asiakasmaksut_1_1_2022_52092.pdf

Maksukatto

Kunnallisille sosiaali- ja terveydenhuollon maksuille asetettu maksukatto on 692 € kalenterivuodessa. Kun maksukatto täyttyy, potilas on oikeutettu vapaakorttiin. Vapaakortti on voimassa kalenterivuoden loppuun.

1.1.2022 lähtien maksukattoon lasketaan mukaan mm. seuraavat maksut:

 • poliklinikkamaksut
 • päiväkirurgian maksut
 • terveyskeskuksen lääkäripalvelujen maksut
 • suun terveydenhuollon maksut (pois lukien hammasprotetiikan kulut)
 • maksut eri terapioista
 • tilapäisen kotisairaalahoidon maksut
 • sarjahoidon maksut
 • lyhytaikaisen laitoshoidon maksut
 • yö- ja päivähoidon maksut
 • toimeentulotuesta maksetut maksut
 • kuntoutushoidon maksut

Asiakkaan tulee seurata maksukaton täyttymistä itse. Maksukaton täyttymisen jälkeen lyhytaikaisesta laitoshoidosta tai -palvelusta saa periä ns. ylläpitomaksun.

Miten on toimittava, kun maksukatto täyttyy?

Vapaakortin myöntää sen julkisen terveydenhuollon laitos, missä maksukatto täyttyy. Terveyspalvelujen käyttäjän on itse seurattava maksukaton täyttymistä ja maksukuitit on säilytettävä sekä ne on maksukorttia haettaessa esitettävä.

Lääkekustannuksilla on oma kalenterivuosittainen kattonsa, joka on 579,78 € vuonna 2021. Katon täyttymisen jälkeen asiakas maksaa vain 2,50 € omavastuun lääkettä kohti. Lääkekorvausten alkuomavastuu on 50 € vuoden alusta.

Asiakasmaksujen huojentaminen tai perimättä jättäminen

Lain mukaan maksun alentamisen ja perimättä jättämisen on oltava ensisijaista toimeentulotuesta annetussa laissa (1412/1997) tarkoitettuun toimeentulotukeen nähden. Lain mukaan asiakasmaksujen alentamisen ja perimättä jättämisen ensisijaisuuden koskevan kaikkia sosiaalipalveluiden maksuja, sekä tulosidonnaisia että tasasuuruisia maksuja, myös kuljetuspalveluiden omavastuuosuuksia. Järvi-Pohjanmaan perusturvassa terveyspalvelujen asiakasmaksuja asiakasmaksujen alentaminen tai perimättä jättäminen koskee tulosidonnaisia terveydenhuollon maksuja, joita ovat pitkäaikainen laitoshoito sekä jatkuva ja säännöllinen kotisairaanhoito.

Asiakasmaksujen huojentamista ja perimättä jättämistä voi hakea joko sähköisellä lomakkeella tai tulostettavalla pdf-lomakkeella, jotka löytyvät täältä: Linkit ja lomakkeet – Alajärven kaupunki (alajarvi.fi)

Hakemuksen teon jälkeen Järvi-Pohjanmaan viranhaltijat arvioivat asiakkaan tilanteen ja tekevät viranhaltijapäätöksen asiakasmaksujen alentamisesta ja perimättä jättämisestä.