Asiakasmaksujen oikaisuvaatimusohje

Asiakasmaksuun tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, jolle maksu on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun maksu välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Oikaisuvaatimus tehdään Järvi-Pohjanmaan perusturvalle joko osoitteeseen:

Järvi-Pohjanmaan perusturva
Lääkärintie 1
62900 Alajärvi

tai sähköpostitse:

kirjaamo@alajarvi.fi

Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen maksusta tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua laskun lähettämisestä. Oikaisuvaatimus on toimitettava perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä ja siitä on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen.