Asiakkaan ja potilaan tiedonsaantioikeudet

Potilaiden ja sosiaalihuollon asiakkaiden asemaa ja oikeuksia turvaavat

  • Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992 (Finlex)
  • Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 812/2000 (Finlex)

Laissa määritellään oikeudelliset periaatteet, joiden mukaan potilaita ja sosiaalihuollon asiakkaita on kohdeltava. Potilailla ja sosiaalihuollon asiakkailla on oikeus saada asianmukaista ja laadultaan hyvää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelua. Palveluita on oikeus saada laissa säädetyn ajan kuluessa. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakirjat ovat salassa pidettäviä. Jos potilas tai sosiaalihuollon asiakas ei ole tyytyväinen samaansa palveluun, hoitoon tai kohteluun, hän voi tehdä muistutuksen toimintayksikön vastuuhenkilölle ja tarvittaessa kantelun valvovalle viranomaiselle. Potilasvahingoista voi hakea korvausta Potilasvakuutuskeskuksesta.

Kun asiakas kokee tulleensa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa väärin kohdelluksi tai kaipaa neuvoa oikeuksistaan, hän voi selvitellä tilannettaan potilasasiamiehen tai sosiaaliasiamiehen kanssa.

Potilaan oikeuksista saat lisätietoa oppaasta: