Muistutus ja kantelu

Muistutus

Terveydenhuollon muistutukset

Terveyden- ja sairaanhoitoonsa tai siihen liittyvään kohteluunsa tyytymättömällä potilaalla on oikeus tehdä muistutus terveydenhuollon toimintayksikössä terveydenhuollosta vastaavalle johtajalle. Terveydenhuollon toimintayksikölle nimetty potilasasiamies avustaa muistutuksen tekemistä koskevissa asioissa. Muistutuksen tekeminen ei rajoita potilaan oikeutta kannella hoidostaan tai hoitoon liittyvästä kohtelustaan terveyden- tai sairaanhoitoa valvoville viranomaisille. Kirjallinen muistutus toimitetaan Järvi-Pohjanmaan terveyspalvelujohtajalle ( Järvi-Pohjanmaan terveyskeskus, Lääkärintie 1, 62900 Alajärvi).

Sosiaalihuollon muistutukset

Sosiaalihuollon asiakkaalla on mahdollisuus tehdä muistutus sosiaalihuollossa toimintayksikön vastuuhenkilölle tai johtavalle viranhaltijalle. Muistutukseen on annettava ratkaisu kohtuullisessa ajassa sen tekemisestä. Kuntaan nimetty sosiaaliasiamies avustaa muistutuksen tekemistä koskevissa asioissa.

Asiakkaan kohdatessa Järvi-Pohjamaan perusturvassa palvelun, johon hän on syystä tai toisesta tyytymätön, on asia ensisijaisesti keskusteltava kyseisen toimintayksikön vastuuhenkilön kanssa. Tässä keskustelussa pyritään ratkaisuun, ja mahdollinen todettu epäkohta pyritään korjaamaan. Jos tässä tilanteessa asiakas haluaa tehdä kirjallisen muistutuksen, hänelle annetaan kirjallinen muistutuslomake ja sen täyttämiseen tarvittava ohjaus.

Kirjallisen muistutuksen käsittely

Vastuuviranhaltija arvioi, mitä toimenpiteitä muistutuksen johdosta on tehtävä, ja ottaa tarvittaessa yhteyttä muistutuksen tekijään sekä muistutuksen kohteena olevaan, toiminnasta vastaavaan tahoon. Muistutuslomakkeeseen kirjataan muistutuksen johdosta käydyt keskustelut ja tehtävät toimenpiteet. Kopio siitä lähetetään muistutuksen tekijälle. Muistutus käsitellään kahden viikon kuluessa siitä, kun muistutus on jätetty. Tämän jälkeen muistutuslomake säilytetään lukitussa tilassa arkistoituna 12 vuotta. Muistutuksen tekijällä on samanaikaisesti mahdollisuus ja oikeus ottaa asia puheeksi myös potilasasiamiehen kanssa mahdollisia muita toimenpiteitä varten.

Kantelu

Valvontaviranomaisena toimivalle aluehallintovirastolle voidaan tehdä valvonnanalaista toimintaa koskeva kantelu (hallintokantelu). Muistutuksen tekeminen ei rajoita asianomaisen oikeutta kantelun tekemiseen.

Kantelu voidaan tehdä kaikenlaisesta toiminnasta, kuten hallintopäätöksistä, tosiasiallisesta toiminnasta tai asiakkaan kohtelusta. Kantelun voi tehdä, kun henkilö katsoo kantelun kohteena olevan organisaation tai henkilön menettelyn tai toiminnan olevan lainvastaista, virheellistä tai epäasianmukaista. Kantelun voi tehdä myös tehtävien laiminlyönnin perusteella.  

Terveydenhuollon ammattihenkilöitä valvoo myös Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto, Valvira. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastossa käsitellään pääsääntöisesti potilaan menehtymiseen ja vaikeaan vammautumiseen johtanutta hoitoa koskevat kantelut, muut terveydenhuollon ammattihenkilöiden toimintaa koskevat kantelut käsitellään aluehallintovirastoissa. Viranomaiset siirtävät asian tarvittaessa oikeaan käsittelypaikkaan.

Hallintopäätösten osalta oikaisu- ja muutoksenhakumenettely on asiakkaan kannalta ensisijainen, koska vain niiden avulla voidaan saada välittömästi aikaan hallintopäätöksen muuttaminen tai kumoaminen.

Kantelu tehdään aluehallintovirastolle (AVI).

Vt. peruspalvelujohtaja
Jaakko Anttila
Lääkärintie 1
62900 Alajärvi
p. 040 6701 501
jaakko.anttila@jarvi-pohjanmaa.fi

Terveyspalvelujohtaja
Ioannis Stogiannidis
Lääkärintie 1
62900 Alajärvi
p. 040 1563 766
ioannis.stogiannidis@jarvi-pohjanmaa.fi

Sosiaalipalvelujohtaja
Sirpa Tuomela-Jaskari
Alvar Aallon tie 2
62900 Alajärvi
p. 044 2970 254
sirpa.tuomela-jaskari@jarvi-pohjanmaa.fi

Ajankohtaista