Hoitoon pääsy ja odotusajat

Hoitotakuu

Terveydenhuoltolain (30.12.2010/1326) 51 §:ssä todetaan perusterveydenhuollon hoitoon pääsystä:

“Kunnan on järjestettävä toimintansa siten, että potilas voi saada arkipäivisin virka-aikana välittömästi yhteyden terveyskeskukseen tai muuhun terveydenhuollon toimintayksikköön. Terveydenhuollon ammattihenkilön on tehtävä hoidon tarpeen arviointi viimeistään kolmantena arkipäivänä siitä, kun potilas otti yhteyden terveyskeskukseen, jollei arviota ole voitu tehdä ensimmäisen yhteydenoton aikana.  Perusterveydenhuollon yhteydessä toteutettavassa erikoissairaanhoidossa hoidon tarpeen arviointi on aloitettava kolmen viikon kuluessa siitä, kun lähete on saapunut toimintayksikköön.

Hoidon tarpeen arvioinnin yhteydessä lääketieteellisesti tai hammaslääketieteellisesti tarpeelliseksi todettu hoito on järjestettävä potilaan terveydentila ja sairauden ennakoitavissa oleva kehitys huomioon ottaen kohtuullisessa ajassa, kuitenkin kolmessa kuukaudessa siitä, kun hoidon tarve on arvioitu. Tämä kolmen kuukauden enimmäisaika voidaan ylittää suun terveydenhuollossa ja perusterveydenhuollon yhteydessä toteutettavassa erikoissairaanhoidossa enintään kolmella kuukaudella, jos lääketieteellisistä, hoidollisista tai muista vastaavista perustelluista syistä hoidon antamista voidaan lykätä potilaan terveydentilan vaarantumatta.”

Terveydenhuoltolain (30.12.2010/1326) 55 §:ssä todetaan odotusaikojen julkaisemisesta:

“Kunnan ja sairaanhoitopiirin kuntayhtymän on julkaistava internetissä tiedot 51–53 §:n mukaisista odotusajoista neljän kuukauden välein. Jos kunnalla tai sairaanhoitopiirillä on useita toimintayksiköitä, on tiedot julkaistava erikseen kustakin toimintayksiköstä. Tiedot voi julkaista internetin lisäksi muulla kunnan tai kuntayhtymän päättämällä tavalla.

Palvelujen yhdenvertaisen saatavuuden turvaamiseksi valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkemmat säännökset tutkimukseen ja hoitoon pääsystä sekä odotusaikojen julkaisemisesta.

Hoitotakuun toteutuminen lääkärin ja hoitajan vastaanotolla 1.1.-30.4.2022

Lääkärin ja hoitajan vastaanottopalveluissa tilastoitujen yhteydenottojen mukaan 1.1.- 30.4.2022 jaksolla hoitoonpääsy on toteutunut seuraavasti:

Tarkistettavilla ajanjaksoilla hoitotakuu toteutui kaikien potilaiden osalta.
Lääkärin kiireettömälle vastaanotolle pääsi hieman yli puolet 0-7 päivän sisällä ja loput viimeistään kuukauden sisällä. Hoitajan kiireettömälle vastaanotolle pääsi 0-7 päivän sisällä 91 % ja loput viimeistään kolemn kuukauden sisällä. Hoidon tarpeen arvio tehdään puhelinkontaktin yhteydessä.

Ajanjakso0-7 pv8-14 pv15-30 pv31-90 pvyli 90 pvyhteensä
1.1.-30.4.2022 lääkärit   50,5%  33,8% 12,7%2,7%0,2%100% 
1.1.-30.4.2022 hoitajat   90,2%  4,2%  2,8% 2,7%0%100% 

Suun terveydenhuollon kiireettömän hoidon tilanne Järvi-Pohjanmaalla

Terveydenhuollon ammattihenkilö arvioi puhelimessa hoidon kiireellisyyden ja tekee hoidon tarpeen arvioinnin. Kiireellistä hoitoa tarvitsevat pääsevät hoitoon saman päivän kuluessa.
Iltaisin, viikonloppuisin ja arkipyhinä päivystys järjestetään Seinäjoella.

Hoidon saatavuus suun terveydenhuollossa:
                      kiireellinen hoito 1vrk
                      kiireetön hoito 8-20 viikkoa

Ajanjaksolla 1.1.-30.4.2022 prosentuaalisesti osuudet kiireettömään hammashoitoon päässeiden odotusajoista ovat olleet seuraavat:

  • 0-21 pv kuluessa: 39%
  • 22- 90 pv kuluessa: 32%
  • 90-180 pv kuluessa: 27%
  • yli 180 pv: 2%

Yhdessä prosentissa tapauksista hoitoon pääsy on venynyt yli 180 päivän mittaiseksi, ja heidän osalta hoitotakuu ei ole toteutunut. Suurimmalta osin hoitotakuu on kuitenkin toteutunut Järvi-Pohjanmaan perusturvan suun terveydenhuollossa 1.1.-30.4.2022.

Ikäihmisten sosiaalipalvelujen odotusajat Järvi-Pohjanmaalla

STM:n ohjeen mukaan palvelun odotusajalla tarkoitetaan sitä aikaa, joka on kulunut hakemuksen jättämisestä siihen saakka, kun iäkäs henkilö on tosiasiallisesti saanut hakemansa palvelut.

Alla olevasta taulukosta selviää ikäihmisten sosiaalipalvelujen odotusajat Järvi-Pohjanmaalla ajalta 1.1.-30.4.2022.

PalveluAlajärviVimpeliLappajärvi
Palvelutarpeen arviointi0-7 vrk0-7 vrk0-7 vrk
Kotihoitopalvelut0-7 vrk0-7 vrk0-7 vrk
Omaishoidontuki<1 kk<1 kk<1 kk
Ympärivuorokautinen hoiva1-4 kk1-3 kk1-3 kk

Muualla verkossa