Tietosuoja

Henkilötietolain (523/1999) mukaan henkilörekisteristä tulee laatia rekisteriseloste, johon merkitään rekisterinpitäjän lisäksi rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai rekisterinpitäjän edustaja, jonka tulee huolehtia rekisteröityjen oikeuksien toteutumiseen liittyvistä palveluista. Rekisterinpitäjän vastuulla on henkilötietojen lainmukaisen käsittelyn ja suojaamisen varmistaminen.

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (159/2007) ja laki sähköisestä lääkemääräyksestä (61/2007) edellyttävät, että jokainen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen antaja nimeää tietosuojavastaavan, jonka tehtävänä on organisaation asiantuntijana auttaa rekisterinpitäjää saavuttamaan hyvä henkilötietojen käsittelytapa ja korkea tietosuojan taso. Tietosuojavastaava antaa asiantuntija-apua organisaation johdolle ja työntekijöille ja neuvoo asiakkaita tietosuojaan liittyvissä kysymyksissä. Tietosuojavastaavaan voi ottaa yhteyttä, kun asia koskee 

  • potilasasiakirjassa olevan tiedon korjaamista
  • rekisteritietojen tarkistusta
  • tietosuojaa

Yhteystiedot

Järvi-Pohjanmaan terveyskeskuksen tietosuojavastaava
Birgitta Luoma-aho
puh.  044 465 9551
Lääkärintie 1 A1 62900 Alajärvi
birgitta.luoma-aho@jarvi-pohjanmaa.fi

Ajankohtaista