Kaavoituskatsaus 2023

Mediatiedote 9.5.2023 / Tekninen toimiala

Alajärven uusi kaavoituskatsaus 2023 on hyväksytty. Vuosittain julkaistavan kaavoituskatsauksen tavoitteena on ollut helpottaa kaavoitustyön ymmärrettävyyttä sekä tiedottaa kaupunkilaisia kaavoitustehtävistä.

Kaavoituksen tehtävänä on suunnittelun kautta luoda mahdollisuudet laadukkaan, toimivan, terveellisen, viihtyisän, kulttuurisesti ja esteettisesti tasokkaan elinympäristön muodostamiselle. Kaavoituksen toteuttamisella parannetaan kaupungin yhdyskuntarakenteen eheyttämistä ja vahvistetaan kaupunkikeskustan muodostumista. Tavoitteena on vahvistaa kaupungin vetovoimaisuutta asuin- ja työpaikkana sekä liike- ja palvelukeskuksena. Kaavoituksessa huomioidaan osallisuus, panostetaan hankkeiden tiedottamiseen ja pidetään tarvittaessa yleisötilaisuuksia vuorovaikutuksen aikaan saamiseksi.

Maankäytön suunnittelu ja sen ohjaama rakentaminen perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin. Kuntatasolla maankäyttöä ohjaavat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet sekä maakuntakaava, minkä Etelä-Pohjanmaan liitto valmistelee. Näiden lisäksi maankäyttöä kunnissa ohjaa maakuntakaavaa tarkempi yleiskaava ja sitäkin tarkempi asemakaava tai ranta-asemakaava.

Yleiskaavalla ohjataan kunnan kehityksen suuria linjoja mm. asuinalueiden, työpaikkojen ja liikenneväylien sijaintia. Yleiskaava voidaan myös laatia siten, että sitä voidaan käyttää rakennusluvan perusteena. Asemakaavalla ohjataan kunnan maankäyttöä ja rakentamista siten, että siellä on turvallista, terveellistä asua, liikkua sekä työskennellä. Ranta-alueille tulee laatia maankäyttö- ja rakennuslain mukaan ranta-asemakaava loma-asutuksen järjestämiseksi ja virkistyskäytön turvaamiseksi.

Tällä hetkellä Alajärvellä on vireillä Alajärven keskustaajaman ja sen lähialueiden osayleiskaava, josta on ollut kaavaluonnos nähtävillä. Kaava on jaettu kahdeksi kaavaksi; keskustaajaman strategiseksi yleiskaavaksi (A) ja ranta-alueiden sekä sen lähiympäristön osayleiskaavaksi (B). Keskustaajaman osayleiskaava (A) laaditaan ohjaamaan asemakaavoitusta ja maankäytön päälinjojen kehittämistä. Kaavan tavoitteina on osoittaa alueet asumiseen, kauppaan, teollisuuteen sekä palveluille ja liikenteelle. Osayleiskaavoitus toteutetaan vuosina 2020–2024. Alajärven keskustaajaman asemakaava-alueen ulkopuolisilla järven ranta-alueilla laaditaan osayleiskaava (B) siten, että osayleiskaavaa voidaan käyttää rantavyöhykkeen rakennuslupien myöntämisen perusteena. Osayleiskaavoitus toteutetaan vuosina 2020–2026. Yleiskaavojen etenemisestä tiedotetaan internetissä kaupungin kotisivuilla -> Alajärven kaupunki/ Asuminen ja ympäristö/ Kaavoitus ja maankäyttö/ Kaavoituskatsaus.

Suolasalmenharjun tuulivoimaosayleiskaavan aloittamisesta kaupunki on tehnyt päätöksen 2.2.2022, alueen pinta-ala on 2 200 ha. Alajärven kaupunki on asettanut kyseisen  alueen rakennuskieltoon 11.4.2022. Osayleiskaavan sisältöä ja laadintaa kuvaava osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 29.3.–28.4.2023. Kaavaa koskeva yleisötilaisuus on järjestetty 11.4.2023.

Höykkylän osayleiskaavan laadinta on tarkoitus aloittaa vuonna 2023 ja se valmistunee vuonna 2027. Yleiskaavan laadinnan alkuvaiheessa täsmennetään yleiskaavan tavoitteet ja aluerajaus sekä laaditaan tarvittavat selvitykset.

Alajärven alueella on järviä sekä vesistöjä, joissa ei ole lain vaatimaa rantojen käyttöä ohjaavaa kaavaa. Maankäyttö- ja rakennuslaki vaatii rantarakentamiseen kaavan. Poikkeamisluvilla ei ole mahdollista saada enää rakentamiseen uusia rakennuspaikkoja, vaan kaavoitus mahdollistaa mahdolliset uudet rakennuspaikat sekä samalla takaa maanomistajien yhdenvertaisen kohtelun kantatiloittain. Näitä järviä ovat muun muassa Paalijärvi, Kaartunen, Ojajärvi, Menkijärvi ja Hirvijärvi. Yleiskaavan laadinta on tarkoitus käynnistää vuonna 2023 ja se valmistunee vuonna 2028. Yleiskaavan laadinnan alkuvaiheessa täsmennetään yleiskaavan tavoitteet ja aluerajaus sekä laaditaan tarvittavat selvitykset.

Asemakaavoista korttelin 1 asemakaavamuutos koulukeskuksen alueella on käynnissä ja sinne on laadittu yleissuunnitelma kaavoitustyön pohjaksi. Asemakaavan OAS ja luonnos on ollut nähtävillä 17.8.–16.9.2022. Asemakaavoitus valmistunee vuoden 2024 aikana.

Luoma-ahon teollisuusalueen asemakaavan muutosta on jouduttu laajentamaan kantatie 68:lle, koska liikenneselvityksessä liittymä nähtiin vaarallisena. Kaava valmistunee vuoden 2023 aikana. Tästä kaava on tulossa kaavaehdotusvaiheeseen. Lisäksi keskusta-alueen kaikki asemakaavat siirretään uudelle pohjakartalle kaavayhdistelmän laatimiseksi.

Kaupunki on tehnyt päätöksen 10.12.2022 Tupasaaren teollisuusalueen kaavoituksen muutoksesta ja laajennuksesta. Kaavoitus koskee Kuopiontien ja Lapuantien välistä aluetta, yhteensä noin 300 ha. Kaavassa ollaan tarjouspyyntövaiheessa ja tavoitteena on saada kaavaluonnos nähtäville vuonna 2024 ja kaavaehdotus vuonna 2025. Kaava valmistunee vuonna 2026.

Suunnitteilla on myös seuraavia kaavamuutoksia: asemakaavanmuutos Kinaporintien ja Kauppakadun alueella; Sairaalatien vanhalla varikolla; ent. Paloaseman ja koulun alueen kehittäminen; vanhan linja-autoaseman alueen kehittäminen; Lehtimäen Valkealammen virkistysalueen suunnittelu. Lisäksi Mustaniemen alueen asemakaavoitus on suunnitteilla.

Asemakaavoista Alajärven kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Kirkonseudun asemakaavamuutoksen korttelissa 49, Pöllömännikkö 13.6.2022 § 60 ja Ähtärinjärven Vasikkasaaren ranta-asemakaavan 28.11.2022 § 84.

Lisätiedot:
Kaavoituspäällikkö Kirsi Haapa-aho, p. 044 297 0264, kirsi.haapa-aho@alajarvi.fi
Tekninen johtaja Jouni Hänninen, p. 044 297 0381, jouni.hanninen@alajarvi.fi