Sidonnaisuusilmoitukset

Sidonnaisuusilmoitusrekisteri

Kuntalain (410/2015) 84 §:n mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava sidonnaisuuksistaan sekä niissä tapahtuvissa muutoksista tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Ilmoitukset julkaistaan myös yleisessä tietoverkossa. Säännöstä on sovellettu 1.6.2017 alkaen.

Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on tehtäväänsä valittu. Uusille ilmoitusvelvollisille lähetetään tarkemmat ohjeet valintojen jälkeen. Tarkastuslautakunta tarkastaa sidonnaisuusilmoitusten tiedot ennen niiden viemistä rekisteriin ja yleiseen tietoverkkoon. 

Ilmoitus on tehtävä johtotehtävistä ja luottamustoimista elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudesta sekä muista sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa. 

Ilmoitusvelvollisuus on rajattu koskemaan kunnan keskeisiä luottamushenkilöitä ja johtavia viranhaltijoita. 

Luottamushenkilöistä ja viranhaltijoista ilmoitusvelvollisia ovat: 
• valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat 
• kaupunginhallituksen jäsenet, varajäsenet ja esittelijä 
• lautakuntien puheenjohtajat, varapuheenjohtajat ja esittelijät 
• maankäyttö ja rakennuslain tarkoittamia tehtäviä hoitavan toimielimen (tekninen ltk) jäsenet, varajäsenet ja esittelijät.

Jokainen ilmoitusvelvollinen on itse vastuussa ilmoituksen tekemisestä ja siinä tapahtuvista muutoksista. Tarkastuslautakunnalla on lain mukaan mahdollisuus tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uusi ilmoitus tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta.

Sidonnaisuusilmoitus ei poista velvollisuutta ilmoittaa esteellisyydestään kunnallisessa päätöksenteossa. Esteellisyydet ratkaistaan tapauskohtaisesti kuntalain ja hallintolain säädösten mukaisesti. 

Yhteystiedot

Toimistosihteeri
Heidi Keijonen
040 632 8722
heidi.keijonen(at)alajarvi.fi

Käynti- ja postiosoite
Alvar Aallon tie 1
62900 Alajärvi