Sidonnaisuusilmoitukset

Sidonnaisuusilmoitusrekisteri

Kuntalain (410/2015) 84 §:n mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava sidonnaisuuksistaan tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Ilmoitukset julkaistaan yleisessä tietoverkossa. Säännöstä sovelletaan 1.6.2017 alkaen. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on tehtäväänsä valittu. Ilmoitusvelvollisille lähetetään tarkemmat ohjeet valintojen jälkeen. Tarkastuslautakunta myös tarkistaa sidonnaisuusilmoitusten tiedot ennen niiden viemistä rekisteriin ja yleiseen tietoverkkoon. 

Ilmoitus on tehtävä johtotehtävistä ja luottamustoimista elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudesta sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa. 

Ilmoitusvelvollisuus on rajattu koskemaan kunnan keskeisiä luottamushenkilöitä ja johtavia viranhaltijoita. 

Luottamushenkilöistä ja viranhaltijoista ilmoitusvelvollisia ovat: 
• valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat 
• kunnanhallituksen jäsenet, varajäsenet, esittelijä 
• lautakuntien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat, esittelijät 
• maankäyttö ja rakennuslain tarkoittamia tehtäviä hoitavan toimielimen jäsenet (tekninen ltk).

Sidonnaisuusilmoitus ei poista velvollisuutta ilmoittaa esteellisyydestään kunnallisessa päätöksenteossa. Esteellisyydet ratkaistaan tapauskohtaisesti kuntalain ja hallintolain säädösten mukaisesti. 

Yhteystiedot

Hallintosihteeri
Henna Matintupa
040 522 2656
henna.matintupa(at)alajarvi.fi

Käynti- ja postiosoite
Alvar Aallon tie 1
62900 Alajärvi