Poikkeamisluvat ja suunnittelutarveratkaisut

Rakennusluvan hakeminen voi tietyissä tilanteissa edellyttää suunnittelutarveratkaisua tai poikkeamispäätöstä ennen rakennuslupaa. 

Ennen rakennus- tai muun lupahakemuksen jättämistä voi olla tarpeen hakea poikkeamista ja/tai suunnittelutarveratkaisua, mikäli hanke poikkeaa esimerkiksi voimassa olevasta kaavasta, rakennusjärjestyksestä tai sijoittuu suunnittelutarvealueelle. 

Rakentajalla on oltava voimassa oleva suunnittelutarveratkaisu, jos hän hakee rakennuslupaa suunnittelutarvealueella. Suunnittelutarveratkaisua on haettava kaupunginhallitukselta ennen rakennusluvan hakemista. Kaupunki selvittää, onko alue suunnittelutarvealueella. Suunnittelutarvealue on sellainen kunnan asemakaavoituksen ulkopuolinen alue, jonka suhteen voi olla tarvetta ryhtyä toimenpiteisiin, kuten teiden, vesijohtojen tai viemärien rakentamiseen. 

Jos rakentaja haluaa poiketa kaavasta tai muista maankäyttö- ja rakentamislain mukaisista tai sen nojalla annetuista rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista tai muista rajoituksista, kuten rakennusjärjestyksestä, hän tarvitsee poikkeamispäätöksen ennen rakennuslupaa. Kunta voi tietyin edellytyksin myöntää poikkeuksen. Poikkeamiseen tarvitaan aina erityinen syy. Poikkeamisesta ei saa aiheutua haittaa esimerkiksi alueen muulle käytölle tai luonnolle.

Suunnittelutarveratkaisu ja poikkeamispäätös ovat voimassa päätöksessä ilmoitetun ajan, enintään kaksi vuotta. Rakennuslupaa on haettava tänä aikana.

Poikkeamislupaa ja suunnittelutarveratkaisua varten tarvittava hakemuslomake sekä naapureiden kuulemislomake VAIN poikkeamis- ja suunnittelutarveratkaisuihin:

Ohjeet poikkeamisluvan tai suunnittelutarveratkaisun hakemiseen:

Yhteystiedot

Lisätiedot:
Kaavoituspäällikkö
Kirsi Haapa-aho
kirsi.haapa-aho(at)alajarvi.fi
044 2970 264

Kaavoitussihteeri
Kirsti Kantokoski
kirsti.kantokoski(at)alajarvi.fi
040 1591 766

Ajankohtaista