Opiskelu musiikkiopistossa

Opiskelu on taiteen perusopetuksen yleisten periaatteiden mukaan tavoitteellista ja tasolta toiselle etenevää. Oman soittimen soittotunnit ovat pääosin yksilöopetusta. Solististen opintojen lisäksi oppilaat osallistuvat yhteismusisointiin (orkesterit, kuorolaulu, kamarimusiikki ja säestystehtävät). Tunneilla ohjataan myös harjoitteluun. Soittotuntien ohella tapahtuva itsenäinen harjoittelu on keskeistä. Itsenäisen harjoittelun osuus kasvaa vähitellen opintojen edetessä. 

Oman instrumentin opintojen lisäksi oppilaat opiskelevat musiikin hahmotusopintoja (Muha) sekä valinnaisia opintoja. Muha-opetuksen lukuvuoden 2023–2024 lukujärjestys on linkitetty tähän. Useista Muha-opintojaksoista on rinnakkaisia toteutuksia, joista voi valita omaan aikatauluun parhaiten sopivan.

Vuonna 2018 käyttöön otetun opetussuunnitelman myötä opintojen tavoitteenasettelua ja arviointia jäsentämään laadittiin myös tavoitetaulut.   

OPINTOJEN RYHMITTELY PELKISTETTYNÄ

Uudessa opetussuunnitelmassa opinnot on ryhmitelty opintokokonaisuuksiksi seuraavasti: 

PERUSOPINNOT
1. Opintokokonaisuus: Ensi sävelet
    Instrumenttiopinnot 1
    Hahmotusopinnot 1
    Valinnaiset opinnot 


2. Opintokokonaisuus: Sävelistä musisointiin
    Instrumenttiopinnot 2
    Hahmotusopinnot 2
    Valinnaiset opinnot 


3. Opintokokonaisuus: Musisoinnista tulkintaan
    Instrumenttiopinnot 3
    Hahmotusopinnot 3
    Valinnaiset opinnot 


4. Opintokokonaisuus: Tulkinnasta taiteeseen
    Instrumenttiopinnot 4
    Hahmotusopinnot 4
    Valinnaiset opinnot 

SYVENTÄVÄT OPINNOT
5. Opintokokonaisuus: Kohti muusikkoutta
    Instrumenttiopinnot 5
    Hahmotusopinnot 5
    Valinnaiset opinnot 


6. Lopputyö

Kuvituskuva, musiikkia

Musiikkiopiston perusopinnot koostuvat neljästä peräkkäisestä opintokokonaisuudesta (1–4). Jokaiseen kokonaisuuteen sisältyy tietty määrä instrumenttiopintoja (soittotunnit), hahmotusopintoja (Muha-jaksot) sekä valinnaisia opintoja. Jotta oppilas voisi saada suorituksen jostakin opintokokonaisuudesta, pitää siis olla tehtynä kyseisen tason instrumenttiopinnot näyttöineen, Muha-jakso ja kerrytettynä riittävästi valinnaisia opintoja. Musiikkiopistotason syventävät opinnot muodostuvat vastaavalla tavalla.

Valinnaiset opinnot Alajärven musiikkiopistossa

Valinnaisia opintoja järjestetään omina opintojaksoinaan. Lisäksi valinnaisia opintoja kertyy mm. projektiopinnoista ja produktioista, yhteismusisoinnista orkesterissa tai muissa kokoonpanoissa, sivuaineesta eli toisesta opiskeltavasta instrumentista, pidemmistä soittotunneista, runsaista esiintymisistä sekä monenlaisesta muusta musiikkiin liittyvästä vapaaehtoisesta toiminnasta. Myös aktiivinen harrastaminen musiikkiopiston ulkopuolella voi kerryttää valinnaisia opintoja (koulun tai kansalaisopiston musiikkikerhot ja bändit jne.). Orkesteri- ja yhtyetoiminnan lisäksi lukuvuonna 2022–2023 toteutetaan mm. valinnaisiin opintoihin kuuluvat vapaan säestyksen ja musiikkiteknologian kurssit.

Muualla hankitun osaamisen hyväksiluku ja tunnustaminen

Oppilaalla on oikeus saada opetussuunnitelman tavoitteita ja keskeisiä sisältöjä vastaavat aikaisemmin suorittamansa opinnot tai muutoin hankittu osaaminen arvioiduksi ja tunnustetuksi. Osaamisen tunnustaminen tehdään perustuen selvityksiin oppilaan opinnoista tai näyttöihin osaamisesta sekä suhteessa kunkin hyväksiluettavan opintokokonaisuuden tavoitteisiin ja sisältöihin. (Opetussuunnitelman perusteet, 2017). 

Yhteystiedot

Alajärven musiikkiopisto
Kaupintie 7
62900 Alajärvi

vt. Rehtori
Ari-Matti Tuomisto
040 485 6684
ari-matti.tuomisto@kurikka.fi

vs. Apulaisrehtori (Alajärven toimipiste)
Eeva-Liisa Kolonen
044 297 0460
eeva-liisa.kolonen@alajarvi.fi

Kurikan toimipisteen verkkosivut

Koulusihteeri (kaikki toimipisteet)
Mari Yliahtela
040 637 2002
mari.yliahtela@alajarvi.fi

Toimiston aukiolo:  ma–pe klo 9–16