Musiikkiopiston uutisia

Musiikkiopiston Instagram-sivu avattu

Musiikkiopistolle on avattu omat Instagram sivut. Sivut löytyvät Instagramista nimellä alajarvenmusiikkiopisto

Musiikkileikkikoulun ilmoittautuminen avattu

Musiikkileikkikouluun ilmoittautuminen on avattu Eepoksessa (amo.eepos.fi). Ilmoittautumiseen ei tarvita Eepos-tunnuksia. Aikataulut löytyvät myös Eepoksesta. Aikataulut lisätty myös Oppilashaku Alajärvellä ja Soinissa välilehdelle.

Rehtorijärjestelyt elokuusta 2023 lukien

Alajärven musiikkiopiston vakinainen rehtori siirtyy eläkkeelle 1.8.2023 lukien. Alajärven musiikkiopiston vt. rehtorina lukuvuoden 2023–2024 ajan toimii apulaisrehtori Ari-Matti Tuomisto. Vs. apulaisrehtorina vastaavan ajan toimii Eeva-Liisa Kolonen.

Mari Mulari muskarin ja kanteleen opettajaksi

Alajärven musiikkiopiston johtokunta on 25.5.2023 nimittänyt musiikkipedagogi (AMK) Mari Mularin tuntiopettajaksi. Mularin vastuulle tulee 1.8.2023 lukien varhaisiän musiikkikasvatus eli muskarit sekä kanteleopetus Alajärvellä ja Soinissa.

Työvuoden 2023–2024 opetus- ja loma-ajat

Alajärven musiikkiopiston työvuoteen 2023–2024 sisältyy 173 opetuspäivää. Opetus sijoitetaan seuraaviin ajankohtiin:

  • tuntien sopiminen torstaina 10.8.2023 klo 17.00 Soinissa ja klo 18.30 Alajärvellä
  • opetus alkaa ma 14.8.2023
  • syysloma vk 42: 16.10–20.10.2023
  • syyskauden opetus päättyy ke 20.12.2023
  • kevätkausi alkaa ma 8.1.2024
  • talviloma vk 9: 26.2.–1.3.2024
  • kevätkauden opetus päättyy pe 24.5.2024 mennessä

Kalenterivuoden 2022 tunnuslukuja

Alajärven musiikkiopiston vuoden 2022 opetustuntimäärä oli 18330 (suluissa vuoden 2021 lukema: 17724). Alajärven tulosyksikön tuntimäärä oli 7155 (7270) ja Kurikan 11175 (10454). Alajärven tulosyksikköön kuuluvan Soinin kunnan tuntimäärä oli 959 (915) ja Alajärven kaupungin 6196 (6355).

Valtionosuuteen oikeuttavien tuntien määrä on pysynyt samana kuin aiempinakin vuosina eli 15466, mutta yksikköhinta on noussut. Opetustuntiperusteinen valtionosuusrahoitus kokonaisuudessaan oli 740159 (724556) €.

Oppilasmäärä oli syyskuun tilastointipäivänä 652 (576), joista Alajärvellä ja Soinissa yhteensä 300 (253) ja Kurikassa 352 (323). Oppilaista varhaisiän musiikkikasvatuksen oppilaita oli yhteensä 192 (145). Muskarioppilaiden määrän huomattava nousu selittyy Soinin kunnan päätöksellä kustantaa musiikkileikkikoulun lukukausimaksuja vastaava osuus, jolloin muskariopetus on voitu järjestää päiväkotipäivän yhteydessä.

Artikkeli myötätunnon ilmenemisestä teknologiahankkeen arjessa julkaistu

Alajärven musiikkiopistolla vuosina 2020–2022 toteutettuun hankkeeseen ”Teknologia musiikin oppimisen ja oppimaan oppimisen apuna” liittyen on julkaistu artikkeli ”Myötätunto ja välittäminen musiikkiopiston teknologiahankkeen arjessa”. Artikkeli on käynyt läpi vertaisarviointiprosessin ja se on julkaistu Musiikkikasvatus – The Finnish Journal of Music Education FJME -lehden numerossa 2/2022.

Kuvassa on Musiikkikasvatus - The Finnish Journal of Music Education FJME -lehden numeron 2/2022 kansilehti

Artikkelin tiivistelmä on luettavissa tästä ja koko teksti tästä.

Teknologiahankkeen siihenastisia tuloksia esiteltiin valtakunnallisilla Mukaan! -musiikkikasvatuspäivillä Tampereella 18.11.2021. Esittelyn diat ovat saatavissa tästä.

Työvuoden 2022–2023 opetus- ja loma-ajat

Musiikkiopiston työpäivät noudattavat pitkälti koulujen aikataulua. Musiikkiopiston opetus alkaa 15.8.2022. Syysloma pidetään 17.–21.10.2022. Syyslukukausi päättyy 21.12.2022. Kevätlukukausi alkaa maanantaina 9.1.2023, talviloma pidetään 27.2.–3.3.2023 ja opetus päättyy perjantaihin  26.5.2023 mennessä. Itsenäisyyspäivää edeltävänä maanantaina (5.12.2022) ja helatorstaita seuraavana perjantaina (19.5.2023) ei ole lukujärjestyksen mukaista opetusta.

Uusia tuntiopettajia Alajärvelle

Alajärven musiikkiopiston Alajärven yksikössä kesällä 2022 haettavana olleeseen kitaransoiton tuntiopettajan tehtävään on valittu musiikkipedagogi (AMK) Arttu Pulkkinen. Haettavana olleeseen viulunsoiton tuntiopettajan tehtävään on valittu musiikkipedagogi (AMK) Toivo Rolser. Soinin muha-opetuksesta vastaa syksystä 2022 lukien musiikkipedagogi (AMK) Ossi Mäki-Reini.

Haku Alajärven muskareihin

Alajärven muskareihin voi lukuvuoden kuluessa ilmoittaa alle kouluikäisiä lapsia ottamalla yhteyttä musiikkiopiston koulusihteeriin. Varsinainen ilmoittautumisaika syksyllä 2023 alkaviin muskariryhmiin avataan loppukeväällä. Soinin muskariopetus järjestetään päiväkotipäivän yhteydessä. Soinin kunta tiedottaa menettelyistä tarkemmin.

Päätöskonsertin 19.5.2022 yhteydessä jaettiin todistuksia

Alajärven musiikkiopiston Alajärven yksikössä jaettiin taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän perusopintojen todistuksia päätöskonsertin yhteydessä 19.5.2022. Näitten lisäksi muutama oppilas sai opintonsa päätökseen vielä päätöskonsertin jälkeen.

Nuoria juuri todistuksen saaneita musiikkiopiston oppilaita kukkineen

Korona-ajan menettelyistä

Musiikkiopisto noudattaa toimivaltaisten viranomaisten päätöksiä. Hyvää hygieniaa noudatetaan kaikessa toiminnassa. Oppilaitoksen tiloihin ei ole syytä tulla oireisena. Jos opettajalla tai oppilaalla ilmenee flunssaoireita tms., opetus voidaan sopia pidettäväksi etäyhteyksin.

Alajärven kaupungissa on siirrytty Covid-19 infektion osalta normaaleihin sairauspoissaolokäytäntöihin 1.1.2023 lukien. Hyvinvointialueen tartuntataudeista vastaava lääkäri voi päättää edelleen mm. sairastuneen tai sairastuneeksi epäillyn eristämisestä tartuntatautilain mukaisten edellytysten täyttyessä.

Taiteen perusopetus on opetusta. Näin ollen musiikkiopisto rinnastuu kouluihin, ei harrastustoimintaan.

Musiikkiopiston esittelyvideo julkaistu

Kevään 2021 esittelyvideolla kerrotaan musiikkiopiston opinnoista ja soittimista. Jos olet kiinnostunut aloittamaan jonkin soittimen soittamisen, tästä videosta voi saada vinkkejä siitä, millaisia mahdollisuuksia on tarjolla.

Etäopetusta koskenut kysely keväällä 2020

Alajärven musiikkiopisto teki etäopetusta koskeneen kyselyn viikolla 20. Kysely kohdistettiin oppilaiden huoltajille ja niille oppilaille, joiden sähköposti on talletettu oppilasrekisteriin. Vastauksia saatiin kaikkiaan 169. Kiitokset kaikille vastanneille!  Käytämme saatuja palautteita toimintamme kehittämiseen.

Vaikka lähiopetus toki on monessa mielessä antoisampaa kuin etäopetus, monet vastaajat raportoivat myös etäopetuksen tuomista eduista, kuten aikataulujen laadinnan joustavoitumisesta ja matkoihin kuluvan ajan säästämisestä. Etäopetusjakson aikana karttuneita kokemuksia voidaan käyttää hyväksi myös normaaliaikojen opetuksessa monin tavoin. 

Kysymykseen, miten hyvin opinnot ovat vastanneet tavoitteita, saatiin 164 vastausta. Vastaajia pyydettiin arvioimaan asiaa viisiportaisella asteikolla, jossa 1 tarkoitti “ei ole vastannut lainkaan” ja 5 “on vastannut oikein hyvin. ” Vastaajista yli 76 prosenttia vastasi joko numerolla 4 tai 5. Vastausten jakauma graafisena esityksenä:

Vastausten jakauma graafisena esityksenä.

Valitettavasti kaikkien kohdalla etäopetusta ei pystytty järjestämään. Esimerkiksi urkuopetus jouduttiin keskeyttämään kokonaan seurakuntien suljettua valtakunnallisten rajoitusmääräysten perusteella tilansa. Musiikkiopiston johtokunta on päättänyt, että niissä tapauksissa, joissa etäopetusta ei pystytty järjestämään, lukukausimaksuja voidaan vastaavasti huojentaa. 

Kuljetusluvat

Mikäli musiikkiopiston ohjelman vuoksi henkilökunnan on tarpeen kuljettaa oppilaita esimerkiksi hoivakotivierailuja varten, tarvitaan asianmukaiset kuljetusluvat. Kuljettaminen tapahtuu aina kulloisenkin kuljettajan vastuulla. Kuljetuslupalomake on saatavissa tästä linkistä tai musiikkiopiston toimistolta. Jos lupaa ei ole, oppilas itse tai hänen huoltajansa vastaa oppilaan kuljettamisesta kyseiselle paikalle. 

Suojele kuuloasi

Musiikkia harrastavilla on erityinen syy suojella kuuloaan. Lue lisää kuulon suojelusta Kuuloliiton sivuilta

Yhteystiedot

Alajärven musiikkiopisto
Kaupintie 7
62900 Alajärvi

vt. Rehtori
Ari-Matti Tuomisto
040 485 6684
ari-matti.tuomisto@kurikka.fi

vs. Apulaisrehtori (Alajärven toimipiste)
Eeva-Liisa Kolonen
044 297 0460
eeva-liisa.kolonen@alajarvi.fi

Kurikan toimipisteen verkkosivut

Koulusihteeri (kaikki toimipisteet)
Mari Yliahtela
040 637 2002
mari.yliahtela@alajarvi.fi

Toimiston aukiolo:  ma–pe klo 9–16