Maa-ainesten otto

Maa-aineslain mukainen lupa

Maa-ainesten ottaminen muuhun kuin omaan kotitarvekäyttöön vaatii maa-aineslain mukaisen luvan. Lupaa haetaan kunnasta. Kunta päättää luvan myöntämisestä ja valvoo ottamista kunnan alueella. Lupaharkinnassa on otettava huomioon maa-aineslain 3 §:n ympäristöehdot.

Jos maa-ainesten ottamiseen tarvitaan kivenlouhimo, -jauhatus tai murskaamo, jonka toiminta-aika on vähintään 50 vuorokautta koko toiminnan aikana, tulee toiminnalle hakea yhteiskäsittelynä ympäristölupa ja maa-aineslupa. 

Maa-aineslain 23a § velvoittaa maa-ainesluvan haltijaa ilmoittamaan lupaviranomaiselle vuosittain otetun aineksen määrän ja laadun. Maa-ainesten vuotuisesta ottamisesta ilmoitetaan Etelä-Pohjanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.

Maa-ainesluvan käsittelystä ja vuosittaisesta valvonnasta peritään valtuuston hyväksymä maksu.

Kotitarveotto

Lupa ei ole tarpeen, jos maa-aineksia otetaan omaan tavanomaista kotitarvekäyttöä varten asumiseen tai maa- ja metsätalouteen. Käytön tulee liittyä rakentamiseen tai kulkuyhteyksien kunnossapitoon. Myös kotitarveotosta tulee ilmoittaa kuntaan, jos maa-aineksia otetaan yli 500 kiintokuutiometriä tai ottoalue sijaitsee pohjavesialueella.  

Yhteystiedot

Ympäristösihteeri
Kirsi Syynimaa
044 297 0364
kirsi.syynimaa(at)vimpeli.fi

Ympäristösihteeri on Alajärvellä keskiviikosta perjantaihin ja Vimpelissä maanantaista tiistaihin, varmimmin paikalla kuitenkin silloin, kun asiasta sovitaan etukäteen.

Käyntiosoite:
Koulupolku 4,
62900 Alajärvi

Postiosoite:
Sahapolku 49,
62900 Alajärvi