Mahdollisuuksien Alajärvi – elävä aluekeskus

Mediatiedote 5.5.2022

Alajärven kaupunginvaltuusto hyväksyi Alajärven uuden strategian vuosille 2022–2025 sekä vision 2030 ”Mahdollisuuksien Alajärvi – elävä aluekeskus”.

Strategiatyö käynnistyi vuoden 2020 syksyllä, jolloin alettiin keräämään laaja-alaista aineistoa nykytilanteesta sekä myös ennakointitietoa tulevaisuuteen. Valmisteluvaihe sisälsi muun muassa asukkaille osoitetun kyselyn ja valtuustoseminaareja.

Strategian valmistelu tapahtui poikkeuksellisena aikana. Koronan johdosta Suomeen julistettiin poikkeusolot ensimmäisen kerran sodan jälkeen, korona vaikutti kaupungin palveluiden järjestämiseen aina näihin päiviin saakka ja ei pidä unohtaa myöskään hyvinvointialueiden tuloon varautumista. Vuoden 2023 alusta sote-palvelut siirtyvät maakunnan järjestettäväksi kuntien vastuulta. Suomessa eletään myös ikääntymisen, eläköitymisen ja syntyvyyden alentumisen johdosta historiallista murrosta, joka vaikuttaa myös Alajärvellä. Yksi keskeinen teema strategian valmistelun aikana on ollut positiivinen kehittämisen ote sekä se, että haasteet pystytään voittamaan Alajärveä edelleen kehittäen. Uuden strategian avulla tämän pitäisi onnistua.

Alajärven kaupungin neljä strategista päämäärää

  • Yritystoiminnan, työllisyyden ja työvoiman saatavuuden edistäminen

Yritystoiminnan, työllisyyden ja työvoiman saatavuuden edistäminen pureutuu elinvoimaan useilla alatavoitteilla ja toimenpiteillä. Alueen yritykset luovat viime kädessä työpaikkoja ja hyvinvointia, joista alue elää. Tämän asian ympärille kaupunki haluaa panostaa voimakkaasti seuraavien vuosien aikana.

  • Kumppanuus ja osallistaminen

Kumppanuus ja osallistaminen päämäärän avulla kaupunki pyrkii yhdistämään kaikkien Alajärvellä asuvien ja toimivien yhteisöjen mukaantulon Alajärven kehittämiseen. Tässä yhteydessä on hyvä mainita myös naapurikunnat ja muut yhteistyötahot. ”Yhdessä olemme vain yksinkertaisesti vahvempia ratkaisemaan ja kohtaamaan tulevaisuuden haasteet”, toteaa Alajärven kaupunginjohtaja Vesa Koivunen.

  • Ympäristövastuullisuus

Ympäristövastuullisuus ei ole vain sanahelinää strategisena päämääränä. Alajärven kaupunki haluaa kiinnittää huomiota muun muassa energian käytön ja kulutuksen vähentämiseen. Tässä yhteydessä myös huomioidaan entistä enemmän tuotteiden kuljettamiseen käytetty hiilijalanjälki. Kotimaisuuden huomioiminen mahdollistaa myös varautumisen paremmin, kuten olemme nyt kriisien aikana huomanneet.

  • Hyvinvoiva ja osaava kuntalainen

Neljäntenä päämääränä on hyvinvoiva ja osaava kuntalainen. Alajärveläisten hyvinvointi ja siihen panostaminen on ollut keskeinen osa kaupungin toimintaa jo aikaisemminkin, mutta siihen halutaan panostaa myös jatkossa. Alajärvi tarjoaakin poikkeuksellisen hyvät mahdollisuudet tähän liikunnan, kulttuurin ja taiteiden osalta.

Kaikki neljä strategista päämäärää sisältävät useita tavoitteita ja tavoitteet useita toimenpiteitä, joille on asetettu mittarit tavoitteiden toteutumisen seurantaa varten. Tavoitteen eteenpäinviennin osalta on asetettu myös vastuutaho ja aikataulu asian eteenpäin viennin varmistamiseksi.

Strategian jalkauttaminen ja toimeenpano

Seuraava vaihe on strategian jalkauttaminen kaupungin henkilöstön ja sidosryhmien keskuuteen. Tavoitteita lähdetään viemään eteenpäin erilaisten ohjelmien ja toimenpiteiden avulla. Strategian kuuluu näkyä ohjaavasti myös kaupungin talousarvion 2023 laatimisen yhteydessä.

Täytyy myös muistaa, että mikäli toimintaympäristössä tapahtuu isoja muutoksia tai huomataan, ettei strategia etene oikeaan suuntaan, niin strategiaan voidaan tehdä muutoksia myös matkan varrella. Se ei ole kiveen hakattu ohjelma.

Alajärven kaupunginjohtaja Vesa Koivunen toteaa Alajärven tilanteen olevan tälläkin hetkellä hyvä.  Hyvinvointialueeseen siirtyminen on iso asia, mutta meillä on siihen hyvät valmiudet kaikilla mittareilla. Olemme varautuneet hyvinvointialueen tuloon jo muutaman vuoden ajan. Alajärven menestykseen meillä on avaimet omissa käsissä. Ja näihin käsiin kuuluvat kaikki Alajärvellä asuvat ihmiset, täällä toimivat yritykset ja yhteisöt sekä myös yhteistyökumppanit. Yhdessä olemme enemmän! Vuorovaikutus kaikkien tahojen kanssa on äärimmäisen tärkeää ja haastammekin kaikki miettimään ideoita kaupungin kehittämiseksi.

Lisätietoja:

Kaupunginjohtaja Vesa Koivunen, p. 044 297 0213, vesa.koivunen(at)alajarvi.fi